《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-9-chông_3 Lìn-sin ke Mô-muk

約9:35 Yâ-sû thâng-tó kì-teû chiông kì kiuk-chhut fi-thòng, chhiu chhìm-tó kì, mun kóng: “Ngì yû sin-kho Ngìn-Chṳ́ mò?”
約9:36 Kì en kóng: “Chú â ! Chhiáng lâu ngài kóng Ngìn-Chṳ́ he má-ngìn, ngài chang hó sin-kho Kì.”
約9:37 Yâ-sû lâu kì kóng: “Ngì yí-kîn khon-tó Kì, liá-ha lâu ngì kóng-fa ke chhiu-he Kì.”
約9:38 Kì chhiu kóng: “Chú â ! Ngài sin.” Chhiu pai Kì.
約9:39 Yâ-sû chhiu kóng: “Ngài lòi liá sṳ-kie he-oi sṳ́m-phan, sṳ́ khon-m̀-to ke ngìn khon-tó, khon-tet-tó ke ngìn pien-cho mô-muk.”
約9:40 Chhai Kiâ sṳ̂n-piên, yû-teû Fap-li-soi-ngìn thâng-tó liá-ke fa, chhiu tui Kì kóng: “Kám-kóng Ngì chiông ngài-teû ya khon-cho mo-muk ke mâ?”
約9:41Yâ-sû lâu kì-teû kóng: “Ngì-teû na-he mô-muk, ngì-teû chhiu mò chhui; m̀-ku ngì-teû liá-ha kóng : ‘Ngài-teû khon-tet-tó’; ngì-teû ke chhui chhiu chhûn-chhai ke.”