《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-chông_3 Yung Chhiông Chhiuk Kì ke Hia̍p-hâ

約 19:31 Yîn-vi ke-ngit he Yì-ye̍t-chiet ke chhièn-yit-ngit, yîn-vi th-ngi-ngit ke Ôn-sit-ngit he sṳ̀n-sṳn ke thai-ngit-è. Yù-thai-ngìn ke liâng-siu m̀-oi Ôn-sit-ngit yû sṳ̂n-sṳ̂ chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, chhiu yeû-khiù Pí-lâ-tô ham ngìn tá-thôn su-hìn-ngìn ke kiok, chiông sṳ̂n-sṳ̂ theú-hâ-lòi.
約 19:32 Pîn-é fung-min chhiu-hi, chiông thùng Yâ-sû khiung-ha tâng ke yit-sà, lâu nang-ngoi yit-sà ke, chhiu tá-thôn kì-teû ke kiok.
約 19:33 Chúng-he kì-teû hàng-khiûn Yâ-sû, khon-tó Kì yí-kîn sí lé, chhiu mò tá-thôn Kì-ke kiok.
約 19:34 Yû yit-ke pîn-é yung chhiông chhiuk Kì-ke hia̍p-hâ, ngiàm-sṳ̀ chhiu-yû hiet lâu súi chhut-lòi.
約 19:35 Khon-tó ke ngìn chhiu cho kien-chṳn, sṳ́-tó ngì-teû ya-voi sin. Kì ya tî só kien-chṳn ke he khok-sṳ̍t ke, yîn-vi liá-he kì chhîn-ngién khon-tó ke.
約 19:36 Yîn-vi liá-ke sṳ chhiu-voi yin-ngiam sṳn-kîn só kóng ke fa, “Kì-ke kut -theù mò yit-kî pûn ngìn tá-thôn.”
約 19:37 Sṳn-kîn yu yû kóng: “Kì-teû voi ngióng-mong kì-teû só chhiuk ke ngìn.”