《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-9-chông_2 Fap-li-soi-ngìn Chûi-kiu Mô-muk ke Sṳ

約 9:13 Chung-ngìn chhiu tai ke siên-ha mô-muk ke ngìn hi kien Fap-li-soi-ngìn.
約 9:14 Yâ-sû kiâu-nài yî-hó kì muk-chû, ke-ngit he Ôn-sit-ngit.
約 9:15 Ku-só Fap-li-soi-ngìn ya chhai mun kì, kì he ngióng-pân khon-tó ke. Kì chhiu lâu kì-teû kóng: “Kì chiông nam-nài kò ngài-ke sûng-muk, ngài chhiu khon-tet-tó.”
約 9:16 Yû-teû Fap-li-soi-ngìn kóng: “Liá-ke ngìn m̀-he chhiùng Song-chú ke-vi lòi ke, yîn-vi Kì mò sú Ôn-sit-ngit ke kûi-thin,” m̀-ku yû phe̍t-ngìn kóng : “Chhui-ngìn ngióng-tet voi hàng án-ngiòng ke sṳ̀n-chiak nò?” Kì-teû chhiu yîn-vi án-ngiòng lòi fûn-chên.
約 9:17 Kì-teû Fap-li-soi-ngìn yu mun mô-muk ke ngìn kóng: “Kì ki-yèn yî-hó ngì-ke muk-chû, ngì kóng Kì he ngióng-pân ke ngìn.” Kì en kóng: “Kì he yit-ke siên-tî .”
約 9:18 Ku-só ke-teû Yù-thai-ngìn chhiu m̀ sin kì siên-ha he mô-muk ke, liá-ha yí-kîn khon-tet-tó ; tén-to chiông kì-ke yà-ôi chhìm-lòi.
約 9:19 Kì-teû mun kóng: “Liá-ke he ngì-teû ke lai-é he mò? Ngì-teû m̀-he kóng kì chhut-se chhiu mô-muk mâ? Kì liá-ha ngióng khon-tet-tó?”
約 9:20 Kì-ke yà-ôi en kóng: “Kì he ngài-teû ke lai-é. Ngài-teû tî kì chhut-se chhiu mô-muk.
約 9:21 Kì liá-ha ngióng khon-tet-tó, ngài-teû chhiu m̀ tî; he má-ngìn yî-hó kì-ke muk-chû , ngài-teû ya m̀ tî; kì yí-kîn thai lé, ngì-teû mun kì, kì chhṳ-kâ voi lâu ngì-teû kóng.”
約 9:22 Kì-ke yà-ôi án-ngiòng kóng, he yîn-vi kiâng Yù-thai-ngìn ke liâng-siu, yîn-vi Yù-thai-ngìn ke liâng-siu yí-kîn kóng-hó, ká-sṳ́ yû ngìn sṳ̀n-ngin Yâ-sû he Kî-tuk, chhiu-oi chiông kì kiuk-chhut fi-thòng.
約 9:23 Ku-só kì-ke yà-ôi chang kóng: “Kì yí-kîn thai lé, ngì-teû hi mun kì.”
約 9:24 Kì-teû chhiu chiông siên-ha mô-muk ke ngìn hêm-lòi, yu tui kì kóng : “Ngì yit-thin oi kóng sṳ̍t-fa,chhai Song-chú ke mien-chhièn ; ngài-teû tî ke-ngìn he chhui- ngìn.”
約 9:25 Kì chhiu en kóng: “Kì he-m̀-he chhui-ngìn, ngài m̀ tî; ngài tî yit-khien sṳ, chhiu-he ngài siên-ha he mô-muk ke, liá-ha khon-tet-tó.”
約 9:26 Kì-teû yu mun kì kóng: “Kì lâu ngì cho-mak-ke sṳ? Ngióng-pân yî-hó ngì-ke muk-chû ?”
約 9:27 Kì chhiu en kóng: “Ngài lâu ngì-teû kóng-ko, ngì-teû ya mò-oi thâng; cho-mak-ke liá-ha chhiu-oi thâng nè? Kám-kóng ngì-teû ya-oi cho Kiâ mùn-thù mâ?”
約 9:28 Kì-teû chhiu ma kì kóng: “Ngì he Kiâ mùn-thù; m̀-ku ngài-teû he Mô-sî ke mùn-thù.
約 9:29 Ngài-teû tî Song-chú yû lâu Mô-sî kóng-ko fa; m̀-ku ke-chak-ngìn ngài-teû m̀ tî Kì chhiùng nai-vi lòi ke.”
約 9:30 Ke ngìn chhiu en kì-teû kóng: “Liá chhiu khì-koai lé. Kì yî-hó ngài-ke muk-chû, chúng-he ngì-teû m̀ tî Kì chhiùng nai-vi lòi ke.
約 9:31 Ngài-teû tî Song-chú m̀ thâng chhui-ngìn ke khì-khiù; Kì chṳ́-yû thâng ke kin-pai Kì, pin sṳ̍t-hàng Song-chú chṳ́-yi ke ngìn.
約 9:32 Chhóng-chho sṳ-kie yî-lòi, chhut-se chhiu mô-muk ke, màng-sṳt thâng-ko yû ngìn yî-hó kì-ke muk-chû.
約 9:33 Chhù-fî liá-ke ngìn he chhiùng Song-chú lòi ke, kì mak-ke tû mò-fap cho.”
約 9:34 Kì-teû chhiu tui kì kóng: “Ngì chhut-se chhai chhui-ok-chûng ke tûng-sî, ngióng-pân kám kau-hiun ngài-teû ?” Kì-teû chhiu chiông kì kiuk-chhut fi-thòng.
約9:35 Yâ-sû thâng-tó kì-teû chiông kì kiuk-chhut fi-thòng, chhiu chhìm-tó kì, mun kóng: “Ngì yû sin-kho Ngìn-Chṳ́ mò?”
約9:36 Kì en kóng: “Chú â ! Chhiáng lâu ngài kóng Ngìn-Chṳ́ he má-ngìn, ngài chang hó sin-kho Kì.”
約9:37 Yâ-sû lâu kì kóng: “Ngì yí-kîn khon-tó Kì, liá-ha lâu ngì kóng-fa ke chhiu-he Kì.”
約9:38 Kì chhiu kóng: “Chú â ! Ngài sin.” Chhiu pai Kì.
約9:39 Yâ-sû chhiu kóng: “Ngài lòi liá sṳ-kie he-oi sṳ́m-phan, sṳ́ khon-m̀-to ke ngìn khon-tó, khon-tet-tó ke ngìn pien-cho mô-muk.”
約9:40 Chhai Kiâ sṳ̂n-piên, yû-teû Fap-li-soi-ngìn thâng-tó liá-ke fa, chhiu tui Kì kóng: “Kám-kóng Ngì chiông ngài-teû ya khon-cho mo-muk ke mâ?”
約9:41Yâ-sû lâu kì-teû kóng: “Ngì-teû na-he mô-muk, ngì-teû chhiu mò chhui; m̀-ku ngì-teû liá-ha kóng : ‘Ngài-teû khon-tet-tó’; ngì-teû ke chhui chhiu chhûn-chhai ke.”