《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 25 chông_01Sṳ̍p-ke Se-â-moi-é ke Pí-yi

25:1 Ke-sṳ̀, Thiên-koet khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû sṳ̍p-ke se-â-moi-é khoan-tén yù-tên chhut-hi ngiàng-chiap sîn-lòng.
25:2 Khì-chûng ńg-ke se-â-moi-é kha ngong, ńg-ke kha chhûng-mìn.
25:3 Yîn-vi ke-teû kha ngong ke se-â-moi-é khoan-tén yù-tên, mò nang-ngoi tai-yù;
25:4 chhûng-mìn ke se-â-moi-é khoan-tén yù-tên,yû nang-ngoi tai kí-kon yù.
25:5 Sîn-lòng thìn-thò ke sṳ̀, kì-teû se-â-moi-é chhiòn-phu tuk-muk-soi to soi-thet-hi.
25:6 “To pan-ya, yû ngìn hêm kóng : ‘Khon-â! Sîn-lòng lòi lé! Ngì-teû chhut-lòi ngiàng-chiap kì.’
25:7 Ke sṳ̍p-ke se-â-moi-é chhiòn-phu hong-hí-lòi, chiông yù-tên thiâu kha kông teû.
25:8 Ke-teû kha ngong ke se-â-moi-é tui chhûng-mìn ke kóng : ‘Ngì- teû pûn yit-sit yù pûn ngài-teû; yîn-vi ngài-teû ke yù-tên voi vû-thet lé!’
25:9 Ke- teû kha chhûng-mìn ke se-â-moi-é en kóng : ‘Ngài-teû ke yù pûn pûn ngì-teû yung, kiâng-pha thai-kâ voi m̀-la; ngì-teû chhṳ-kâ hi tiam-hong mâi.’
25:10 Kì-teû kha ngong ke se-â-moi-é chang hi tiam-hong mâi yù ke sṳ̀-heu, sîn-lòng chhiu-to lé. Ke-teû yû chún-phi ke se-â-moi-é, chhiu thèn-tén sîn-lòng ngi̍p-hi, khiung-ha chhâm-kâ yèn-si̍t; mùn chhiu koân-hí lòi.
25:11 “Yèn-heu, khì-thâ ke se-â-moi-é mò kí-kiú ya lòi-to, ham kóng : ‘Sîn-sâng, sîn-sâng,lâu ngài-teû khôi-mùn.’
25:12 Kì chhiu en kóng: ‘Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng,ngài m̀-sṳt ngì-teû.’”
25:13 Yâ-sû kóng: “Só-yî, ngì-teû chho̍k oi kín-siáng, yîn-vi ngì-teû m̀ tî ngit-è, ya m̀ tî sṳ̀-khiên kí-sṳ̀ voi to.