《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 chông_1, Ve-chúng ke Pí-yi

13:1 Ke ngit, Yâ-sû lì-khôi vuk-hâ chhut-hi, hi-to fù-sùn, chhô chhai ke-vi.
13:2 Yu yit thai-khiùn ngìn chhi-si̍p lòi chhìn-chhiu Kì, só-yî Yâ-sû chhiu sông sòn chhô; chung-ngìn khî chhai fù-sùn.
13:3 Yâ-sû chhiu yung pí-yi hiong chung-ngìn kóng chhin tô tho-lî. Kì kóng : “Khon-â! Yû yit-ke ve-chúng-ke ngìn hi ve-chúng.
13:4 Kì ve ke sṳ̀-heu, yû-teû chúng-chṳ́ tiet chhai lu-sùn, tiâu-é chhiu pî-lòi chiông kì-teû sṳ̍t-thet.
13:5 Yû-teû lo̍k chhai chhin chhién ke sa̍k-phàn-song, yîn-vi nài chhin chhién, chúng-chṳ́ chhiu chhin kiak pau-ngà chhut-lòi;
13:6 ngit-theù yit chhut-lòi, nun-ngà chhiu khû-châu thet-hi; yîn-vi kîn mò la chhṳ̂m.
13:7 Yû ke lo̍k-chhai net-è tî-poi; net-è sâng hí-lòi, chhiu khi̍t-tén yông-é.
13:8 Yû ke lo̍k chhai phì-thi, chhiu chóng-thai kiet-sṳ̍t, yû-teû sû-sṳ̀n yit-pak-phi, yû-teû liuk-sṳ̍p-phi, yû-teû sâm-sṳ̍p-phi.
13:9 Yâ-sû ke kiet-lun kóng: “ Yû ngí-kûng hó thâng ke ngìn chhiu oi thâng !”