《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 chông_6, Yâ-sû Só Tai-lòi ke Fûn-lie̍t

10:34 “M̀ hó sióng Ngài lòi he sṳ́ sṳ-kiên fò-phìn; Ngài tai-lòi ke m̀-he fò-phìn, fán-chón he tô-kiam!
10:35 Yin-vi Ngài lòi he sṳ́ chṳ́-ńg fán-tui yà-ôi, sîm-khiû fán-tui kâ-ngiòng .
10:36 Ngìn ke tui-thi̍t chhiu-he kì chhṳ-kâ ke kâ-ngìn.
10:37 “Oi yà-ôi thai-ko oi Ngài ke ngìn, khâm-m̀-tet cho Ngài ke ho̍k-sâng; oi chṳ́-ńg thai-ko oi Ngài ke, ya-he khâm-m̀-tet cho Ngài ke ho̍k-sâng;
10:38 m̀-hén pá chhṳ-kâ ke sṳ̍p-sṳ-ka lòi thèn Ngài ke, ya khâm-m̀-tet cho Ngài ke ho̍k-sang.
10:39 Sióng-oi pó-chhiòn kì-ke sâng-miang ke ngìn, yit-thin sóng-sṳt sâng-miang; vi-chho̍k Ngài-ke yèn-ku lòi sóng-sṳt sâng-miang ke ngìn, yit-thin tet-tó sâng-miang.