《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-4-chông_ 2 Yâ-sû Yî-hó Yit-ke Thai Kôn ke Lai-é

約 4:43 Ke lióng-ngit ko-heu, Yâ-sû tui ke só-chhai hi to Kâ-li-li.
約 4:44 Yîn-vi Yâ-sû chhṳ-kâ sṳt kóng: “Siên-tî chhai Kì chhṳ-kâ pún-thi mò tet chûn-kin.”
約 4:45 Chúng-he Kì lòi ngi̍p Kâ-li-li, Kâ-li-li-ngìn chiap-na̍p Kì, yîn-vi yû khon-tó Kì chhai Yâ-lu-sat-lâng ko Yì-ye̍t-chiet sṳ̀ só cho ke sṳ; yîn-vi kì-teû ya-yû hi sú-chiet.
約 4:46 Chúng-he Yâ-sû chhiu chai lòi-to Kâ-li-li ke Kâ-nâ, chit-he Kì sṳ́ súi pien chiú ke só-chhai. Yû yit-ke thai-kôn, kiâ lai-é pot-phiang chhai Kâ-pak-nùng.
約 4:47 Kì thâng-tó Yâ-sû tui Yù-thai chhut-lòi, ngi̍p Kâ-li-li, chhiu-hi kien Kì, khiù Kì yî-chhṳ kiâ phiang-to-voi-sí ke lai-é.
約 4:48 Chúng-he Yâ-sû lâu kì kóng: “Na m̀-he khon-tó sṳ̀n-chiak khì-sṳ, ngì-teû tû m̀ sin.”
約 4:49 Thai-kôn tui Kì kóng: “Chú â ! Chhai ngài-ke se-chṳ́ màng sí yî-chhièn, chhiáng khiung-ha lòi hi.”
約 4:50 Yâ-sû lâu kì kóng: “Ngì chón-hi, ngì-ke lai-é voi hó lé. Ke ngìn sin Yâ-sû lâu kì kóng ke fa, chhiu chón-hi.
約 4:51 Chhai lu-song,kiâ phu̍k-ngìn tù-tó kì, kóng, “Kì-ke lai-é hó lé.”
約 4:52 Kì chhiu mun kì-teû chhai kí-sṳ̀ hó ke. Kì-teû chhiu lâu kì kóng: “Chhô-pû-ngit hâ-chu yit-tiám-chûng, ngie̍t chhiu thui.”
約 4:53 Chúng-he kiâ â-pâ tî ke sṳ̀, tú-hó he Yâ-sû lâu kì kóng fa: “Ngì-ke lai-é voi hó lé ke-sṳ̀; kì chhṳ-kâ lâu kì chhiòn-kâ chhiu sin.
約 4:54 Liá-ke he Yâ-sû chhut Yù-thai ngi̍p Kâ-li-li só hàng ke thi-ngi-khien sṳ̀n-chiak.