《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 16 chông_01, Yeû-khiù Sṳ̀n-chiak

16:1 Yû kí-ke Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn lòi kien Yâ-sû, sióng-oi hoi Kì, chhiáng Kì hàng yit-ke sṳ̀n-chiak lòi pûn kì-teû khon,chṳn-mìn Kì só cho ke he chhut-yî Song-ti.
16:2 Yâ-sû chhiu tui kì-teû kóng : “ Lìm-am-é, ngì-teû kóng : ‘Thiên-kông-ngit thin-chho̍k hó-thiên, yîn-vi thiên-piên khiên fùng-hà.’
16:3 Cheû-sṳ̀n-theù, ngì-teû kóng : ‘Kîm-pû-ngit thiên-sṳ̀ m̀ hó, yîn-vi thiên vû-vû.’ Ngì-teû chhin voi khon thiên-set; thu̍k-thu̍k khon -m̀-chhut liá sṳ̀-thoi ke seu-theù !
16:4 Yit-ke sià-ok m̀ sin ke sṳ-thoi, chhai ke yeû-khiù sṳ̀n-chiak; chúng-he Yok-nâ ke sṳ̀n-chiak yî-ngoi, mò phe̍t ke sṳ̀n-chiak hó pûn ngì-teû khon.” Yâ-sû chhiu lì-khôi kì-teû.