《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 11 chông_03, Lòi Chhiu-khiun Ngài

11:25 Chhai ke sṳ̀, Yâ-sû en kóng : “Fu â, thiên-thi ke Chú, Ngài kám-chhia Ngì, yîn-vi Ngì chiông liá-teû sṳ khong-tén m̀ pûn chhûng-mìn yû ho̍k-mun ke ngìn tî, fán-chón hién-mìn pûn ke-teû mò ho̍k-mun ke ngìn.
11:26 Fu â, sṳ̍t-chhai mò m̀-chho̍k, yîn-vi liá-chúng ôn-phài he Ngì só fôn-hí ke chṳ́-yi.
11:27 “Ngâ Fu kâu-fu yit-chhiet pûn Ngài; Fu chṳ̂-ngoi, mò ngìn sṳt Chṳ́; Chṳ́ lâu Chṳ́ só oi khí-sṳ ke ngìn chṳ̂-ngoi, ya mò ngìn voi sṳt Fu.
11:28 “Fàm yû lò-khú pà chhûng-tâm ke ngìn, Ngì-teû lòi chhiu-khiun Ngài, Ngài chhiu oi sṳ́ ngì-teû tet-tó phìn-ôn.
11:29 Ngì-teû oi pà Ngài-ke ak lòi ho̍k Ngài; yîn-vi Ngài-ke sîm he vûn-yù khiâm-pî .Ngì-teû ke sîm-sṳ̀n chhiu tet-tó hiû-sit.
11:30 Yîn-vi Ngài-ke ak he yùng-yi pà ke, Ngài-ke tâm he khiâng-khó ke.”