《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-chông_4 Ham Lâ-sat-lu Fu̍k-fa̍t

約 11:38 Yâ-sû sîm-chûng fî-sòng thung-sông, chhiu lòi-to fùn-mu-chhièn. Ke fùn-mu he sân-lùng, ngi̍p-heú yû sa̍k-theù set chhai ke-vi.
約 11:39 Yâ-sû kóng: “Ngì-teû sái-khôi liá-ke sa̍k-theù.” Sí-ngìn ke â-chí Mâ-thai tui Yâ-sû kóng: “Chú â ! Sṳ̂n-sṳ̂ tû chhu-thet-lé; yîn-vi kì mài-thet si-ngit.
約 11:40 Yâ-sû tui kì kóng: “Ngài m̀-he sṳt lâu ngì kóng, ngì ká-sṳ́ sin, chhiu thin-chho̍k khon-tó Song-chú ke yùng-kông mâ?
約 11:41 Kì-teû chhiu sái-khôi ke sa̍k-theù. Yâ-sû chhiu ngo-theù mong-thiên, kóng: “Â-pâ â ! Ngài kám-chhia Ngì, yîn-vi Ngì yí-kîn thâng Ngài.
約 11:42 Ngài ya tî Ngì sông-sông thâng Ngài ; m̀-ku Ngài kóng liá-ke fa chhiu-he vi-chho̍k sùn-theù khî ke chung-ngìn, sṳ́-tó kì-teû sin Ngì yû chhâi-khién Ngài lòi.”
約 11:43 Ki-yèn án-ngiòng kóng-liáu, Yâ-sû chhiu thai-sâng ham kóng : “Lâ-sat-lu, chhut-lòi.”
約 11:44 Ke sí-ngìn chhiu chhut-lòi, sú-kiok chhàn-tén pu-thiàu, mien ya pâu-tén mien-kîn. Yâ-sû tui kì-teû kóng : “Kié-khôi-lòi, pûn kì hàng.”