《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_02 Fu-ngìn Yung Hiông-yù Kò Yâ-sû

26:6 Yâ-sû chhai Pak-thai-nì pot mà-fûng ke Sî-mùn vuk-hâ;
26:7 yû yit-ke fu-ngìn-kâ lòi kien Kì, tai-tén yit-chak ngiu̍k-kon-é, tî-poi chông chhin kui-chhung ke hiông-yù. Yâ-sû sṳ̍t-fan ke sṳ̀, ke fu-ngìn-kâ chhiu chiông liá-ke hiông-yù tó chhai Kì-ke theù-nà-táng.
26:8 Chúng-he ke-teû mùn-thù khon-tó chhiu kóng: “Ngióng-pân án tá-sóng nò?
26:9 Yîn-vi liá-ke hiông-yù cho-tet mai hó-tô chhièn lòi kiu-chi khiùng-khú-ngìn â !”
26:10 Chúng-he Yâ-sû tî mùn-thù kóng liá ke fa ke yi-sṳ, chhiu tui kì-teû kóng: “Cho-mak-ke vì-nàn liá-ke fu-ngìn-kâ nò? Yîn-vi kì hiong Ngài hàng yit-khien chhin chiâng ke sṳ.
26:11 Yîn-vi ngì-teû yû khiùng-khú-ngìn sông-sông lâu ngì-teû khiung-ha; thu̍k-thu̍k Ngài m̀-he sông-sông lâu ngì-teû khiung-ha.
26:12 Yîn-vi kì chiông liá-ke hiông-yù tó chhai Ngài-ke sṳ̂n-song, chhiu-he vi-tó chún-phi Ngài-ke mài-chong án-ngiòng.
26:13 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng ,put-lun liá-ke fuk-yîm chhòn-to nai-vi; liá-ke fu-ngìn-kâ só-cho ke sṳ, ya pit-thin oi sṳ́-tó ngìn ki-ngiam kì.