《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 28 chông_02 Vi-pîn ke Po-ko

28:11 Fu-ngìn-kâ hi ke sṳ̀-chiet, khon-â! Yû-teû chóng fùn-mu ke pîn-é ngi̍p sàng-tú, chiông liá-ke sṳ-chhìn chhiòn-phu po pûn chi-sṳ̂-chóng tî.
28:12 Chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló khiung-ha chhâm-siòng, chhiu nâ yit thai-thoi-chhièn pûn ke-teû pin-é, kóng :
28:13 “Ngì-teû oi kóng, Kì-ke mùn-thù chhai ngài-teû am-pû-theù soi-muk sṳ̀, chhiu-lòi chiông Kì-ke sṳ̂n-sṳ̂ theû-cheú.
28:14 Na liá-ke sṳ pûn chúng-tuk thâng-tó, ngài-teû chhiu-voi thoi ngì-teû kóng-fa, pó-chṳn ngì-teû mò sṳ.”
28:15 Pîn-é chhiu sû liá-teû chhièn, cheu kì-teû só kâu ke lòi hàng; liá-ke fa chhiu liù-chhòn chhai Yù-thai-ngìn tông-chûng, chhṳ̍t-to kîm-pû-ngit.