《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 7 chông_01 Chú-siên ke Chhòn-thúng

7:1 Fap-li-soi-ngìn lâu kí-ke tui Yâ-lu-sat-lâng lòi ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lòi kien Yâ-sû.

7:2 Ngióng-pân Ngì ke mùn-thù-chûng yû ngìn yung mò chhiang-li ke sú sṳ̍t-fan nò? Kì-teû sṳ̍t-fan chhièn mò chhiong Fap-li-soi-ngìn án-ngiòng siên sé-sú.

7:3 Yîn-vi Fap-li-soi-ngìn lâu yit-pân ke Yù-thai-ngìn chhiòn-phu sú chú-siên ke chhòn-thúng, ká-sṳ́ mò cheu kûi-thin ke fông-fap siên sé-sú chhiu m̀ sṳ̍t-fan;

7:4 na-he tui kiê-lu mâi-lòi ke tûng-sî màng sé-ko ya m̀-sṳ̍t; kì-teû hàn chûn-sú chhin tô khì-thâ chhòn-thúng ke kûi-thin, chhiong oi ngióng-pân sé pî-é, vo̍k-é, thùng-hi lâu mìn-chhòng tén-tén.

7:5 Fap-li-soi-ngìn lâu Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhiu mun Yâ-sû kóng : “Ngì-ke mùn-thù mò cheu chhòn-thúng ke kûi-thin lòi hàng, fán-chón yung mò chhiang-li ke sú sṳ̍t-fan nò?”

7:6 Yâ-sû lâu kì-teû kóng: “Yî-soi-â só yi-ngièn ke mò m̀-chho̍k, chí ngì-teû ká-mo vì-san ke ngìn-á, sṳ̍t-chhai he cheu Sṳn-kîn só kì-chái: Liá-teû yung choi chûn-kin Ngài, m̀-ku kì-teû ke sîm yén-lì Ngài.

7:7 Kì-teû kin-pai Ngài ya-he khûng, yîn-vi kì-teû he yung ngìn ke min-lin chún-cho Ngài ke kau-hiun lòi kâu ngìn.”

7:8 Yâ-sû kóng: “Ngì-teû án-ngiòng he vì-fán Song-chu2ke min-lin, chit-he chún-sú chú-siên ke chhòn-thúng.”

7:9 Yâ-sû yu lâu kì-teû kóng : “Ngì-teû sṳ̍t-chhai he piong-thet Song-chú ke min-lin,fán-chón lòi pó-sú chhṳ́-kâ ke chhòn-thúng.

7:10 Yîn-vi Mô-sî yû kóng : ‘Oi hau-kin ngì-ke yà-ôi ; yu kóng : ‘ Chu-ma yà-ôi ke, oi phan kì sí-hìn.’

7:11 M̀-ku ngì-teû chhiu kóng : ‘Na ngìn chiông fung-yông ngì-teû yà-ôi ke tûng-sî chún-cho Khó-pán’(yi-sṳ he hien pûn Song-chú ke tûng-sî),

7:12 yî-heu kì chhiu m̀ sṳ́ fung-yông yà-ôi.

7:13 Ngì-teû án-ngiòng cho, chhiu-he yung ngì-teû só chûn-sú ke chhòn-thúng lòi fi-thet Song-chú ke fa. Ngì-teû hàn cho chin tô chhiong liá-chúng ke sṳ” Sṳ́ Ngìn Mò Chhiang-li ke Tûng-sî

7:14 Yâ-sû yu hêm chung-ngìn hàng chhièn lòi, chhiu lâu kì-teû kóng : “Ngì-teû chung-ngìn oi thâng Ngài ke fa, ya oi mìn-pha̍k.

7:15 Tui ngoi-poi ngi̍p-to ngìn tî-poi ke, m̀ voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li; chṳ́-yû chhiùng ngìn sṳ̂n-thí tî-poi chhut-lòi ke, liá-teû chang voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li.”

7:16 Yû ngí-kûng hó thâng ke ngìn chhiu oi thâng.

7:17 Yâ-sû lì-khôi chung-ngìn ngi̍p-hi vuk-tú, Kì-ke mùn-thù mùn Kì liá-ke pí-yi he mak-ke yi-sṳ.

7:18 Yâ-sû chhiu lâu kì-teû kóng : “Ngì-teû hàn m̀ liáu-kié liá-ke yi-sṳ mâ? Ngì-teû chhièn m̀ tî, thai-fàm chhiùng ngoi-poi ngi̍p-hi ngìn sṳ̂n-thí ke, m̀ voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li;

7:19 yîn-vi tui ngoi-poi ngi̍p-hi ke, m̀-he ngi̍p kì-ke sîm-chûng, he to kì ke chhòng-tú tî-poi, yèn-heu chhiu ô-chhut-lòi.”( Yâ-sû kóng liá-teû fa chhiu-he kóng, thai-fàm sṳ̍t-vu̍t chhiòn-phu he chhiang-li ke yi-sṳ.)

7:20 Kì yu kóng : “Sṳ́ ngìn mò chhiang-li ke he tui ngìn tî-poi chhut-lòi ke.

7:21 Yîn-vi chhiùng sîm-chûng chhut-lòi ke yû chúng-chúng ke ok-ngiam; liá-teû ok-ngiam voi sṳ́ kì fam thûng-kiên, theû-nâ, hiûng-sat, kiên-yìm,

7:22 thâm-sîm, sià-ok, kúi-cha, fong-thong, chhi̍t-tu, fí-pong, keû-ngau, tiên-khòng tén chhui-ok.

7:23 thai-fàm liá-teû sià-ok ke sṳ, chhiòn-phu he chhiùng sîm-chûng chhut-lòi ke, ya chṳn-kîn voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li ke.”