《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-2-chông_2 Yâ-sû Kiet-chhiang Sṳn-thien

約 2:13 Yù-thai-ngìn ke Yì-ye̍t-chiet voi to lé, Yâ-sû chhiu sông Yâ-lu-sat-lâng.
約 2:14 Chhai Sṳn-thien khon-tó yû ngìn mai-ngiù, yòng, ngie̍t-kap-è,lâu tui-von ngiùn-chhièn ke ngìn chhai ke-vi chhô.
約 2:15 Yâ-sû chhiu yung sok cho piên-è, kiuk ngiù-yòng chhut Sṳn-thien, yu to tui-von ngiùn-chhièn ke ngìn ke-vi, tó-chhut kì-teû ke ngiùn-chhièn, súng-vang kì-teû ke chok-è;
約 2:16 Yu tui mai ngie̍t-kap-è ke ngìn kóng: “Liá-teû tûng-sî pân-cheú; m̀-hó chiông Ngâ Pâ ke Sṳn-thien, lòi-cho mâi-mai ke sṳ-chhòng.”
約 2:17 Kì-ke mùn-thù sióng-hí Sṳn-kîn yû ki-chai kóng: “Vi-chho̍k Ngì Sṳn-thien thai-fat ngie̍t-sîm, chhiong sîm-chûng chho̍k-fó ! ”
約 2:18 Chúng-he Yù-thai-ngìn en Kì kóng: “Ngì ki-yièn cho liá-teû sṳ, Ngì hàn-yû mak-ke sṳ̀n-chiak pûn ngài-teû khon?”
約 2:19 Yâ-sû en kì-teû kóng: “Ngì-teû chhak-thet liá-ke Sṳn-thien,sâm-ngit-nui Ngài chhiu-oi chai hí-hí-lòi.”
約 2:20 Só-yî Yù-thai-ngìn yu kóng: “Liá-ke Sṳn-thien, yí-kîn hí liáu si-sṳ̍p-liuk-ngièn-kiú, Ngì sâm-ngit-nui oi chai hí-hí-lòi?”
約 2:21 Chúng-he Yâ-sû só-kóng ke yi-sṳ, he yung Kì-ke sṳ̂n-thí cho Sṳn-thien.