《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_3 Yâ-sû He M̀-he Kî-tuk

約 7:25 Yû Yâ-lu-sat-lâng ke ngìn kóng: “Liá-ke ngìn kám m̀-he kì-teû só chhìm, sióng-oi chhṳ̀ ke ngìn mâ?
約 7:26 Khon-a! Kì kûng-khôi chhai ke-vi kóng-fa, kì-teû ya mò chhut-lòi fán-pok Kì. Kám-kóng ngài-teû ke liâng-siu chṳn-sṳ̍t liá-ke he Kî-tuk mâ?
約 7:27 Liá-ke ngìn ngài-teû tî Kì chhiùng nai-vi lòi; chúng-he Kî-tuk chhut-hien ke sṳ̀, mò ngìn tî Kì tui nai-vi lòi.”
約 7:28 Só-yî,Yâ-sû chhai Sṳn-thien tî-poi lòi kau-hiun kóng: “Ngì-teû chṳn-kîn sṳt Ngài, ya sṳt Ngài chhiùng nai-vi lòi mâ? Ngài lòi ya m̀-he cheu Ngài chhṳ-kâ ke yi-sṳ, chṳ́-yû ke ‘Chhâi Ngài lòi ke’ he chṳ̂n-sṳ̍t, he ngì-teû só m̀-sṳt.
約 7:29 Ngài chhiu sṳt Kì; Ngài he tui Kì ke-vi lòi ke, ya-he Kì chhâi-khién Ngài.”
約 7:30 Kì-teû chhiu sióng-oi chok Kì; chúng-he mò ngìn ha-sú, yîn-vi Kì-ke sṳ̀-heu màng to.
約 7:31 Chung-ngìn chṳ̂-chûng yû hó-tô ngìn sin-kho Kì; chhiu kóng: “Kî-tuk lòi ke sṳ̀, Kì hàng ke sṳ̀n-chiak voi tô ko liá-ke ngìn só hàng ke mâ?”