《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 7 chông_03 Yâ-sû Yî-hó Yit-ke Lûng-á ke Ngìn

7:31 Yâ-sû yu chhut-lòi Thai-ngì fu-khiun ke thi-fông, kîn-ko Sî-tun, tui Sṳ̍p-yip chón-to Kâ-li-li-fù.

7:32 Yû ngìn tai yit-ke yu lûng yu á ke ngìn lòi chhîn-chhiu Kì; khiù Yâ-sû vi kì on-sú.

7:33 Yâ-sû tai kì lì-khôi chung-ngìn, to sùn-theù hi, yung chhṳ-kâ ke sú-chṳ́ tham kì ke ngí-kûng, yu yung heú-súi kò kì ke sa̍t-mà.

7:34 Yâ-sû ngo-theù mong-thiên, chhṳ̂m-chhṳ̂m theú yit-heú thai-hi, chhiu tui kì kóng : “Ngì-fat-thai !” Yi-sṳ chhiu-he “Tá-khôi-lòi.”

7:35 Ke ngìn ke sûng-ngí chhiu tá-khôi-lòi, sa̍t-mà-kîn ya ngiung-hâ-lòi ,kì chhiu khôi-kheú kóng-fa.

7:36 Yâ-sû fûn-fu kì-teû m̀-hó chiông liá-hong sṳ kóng pûn ngìn tî; m̀-ku Kì ye̍t fûn-fu, kì-teû chhiu ye̍t siên-chhòn.

7:37 Thâng-tó ke ngìn chhiu sṳ̍p-fûn khì-koai, kóng : “Kì tak-yong sṳ-chhìn chhiòn-phu cho-to án-hó ! Kì ya sṳ́ ngí-lûng ke ngìn thâng-tó, á-è kóng-fa.”