《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 14 chông_03, Yâ-sû Hàng Súi-mien

14:22 Yâ-sû ngiàm-sṳ̀ chhûi-chhuk Kì-ke mùn-thù sông-sòn, siên to tui-ngan hi, tén Kì ham chung-ngìn chón-hi..
14:23 Yâ-sû tén chung-ngìn yí-kîn lì-khôi heu, chhṳ-kâ chhiu sông-sân hi khì-tó; to am-pû-theù Kì chhṳ-kâ hàn liù chhai ke-vi.
14:24 Ke sṳ̀,sòn lì ngan yí-kîn chhin yén, pûn long tá-to vang-lòi vang-hi, yîn-vi sòn he ngia̍k-fûng hàng.
14:25 Thiên-mùng-kông ke sṳ̀, Yâ-sû hàng chhai fù-mien, lòi chhin-chhiu mùn-thù.
14:26 Mùn-thù khon-tó Yâ-sû hàng chhai fù-mien, chhiu chho̍k-kiâng, kóng : “He kúi !” Kì-teû chhiu kiâng to hêm hí-lòi.
14:27 Yâ-sû chit-sṳ̀ chhiu tui kì-teû kóng: “Ngì-teû ôn-sîm,he Ngâi, m̀ sṳ́ kiâng !”
14:28 Pí-tet en Kì kóng : “Chú â, na chṳn-kîn he Ngì, chhiu hó min-lin ngài hàng chhai súi-mien lòi chhin-chhiu Ngì.”
14:29 Yâ-sû kóng : “Lòi !” Pí-tet chhiu tui sòn-táng hâ-hi, hàng chhai súi-mien, lòi chhin-chhiu Yâ-sû.
14:30 Chúng-he, yîn-vi khon-tó fûng chhin thai, chhiu chho̍k-kiâng, chhiu khôi-sṳ́ chhṳ̀m-tén hâ-hi;kì chhiu fû-ham kóng : “Chú â, kiu ngài.”
14:31 Yâ-sû ngiàm-sṳ̀ chhûn-sú lâi-tén kì, lâu kì kóng : “ Ngì ke sin-sîm sṳ̍t-chhai thet se, cho mak-ke fù-ngì nò?”
14:32 Kì-teû yit-ha sông sòn, fûng chhiu thìn hâ-lòi.
14:33 Chhai sòn-táng ke ngìn chhiu khúi-pai Yâ-sû, kóng : “Ngì sṳ̍t-chhai he Song-ti ke Chṳ́.”