《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_08 Yâ-sû Pûn ngìn Chok-hi

26:47 Yâ-sû chhai ke kóng-fa ke sṳ̀-heu, khon-â! Sṳ̍p-ngi mùn-thù tông-chûng ke Yù-thai lòi-to. Yû yit-thai-khiùn ngìn tai-tén tô-é,kun-é thùng kì khiung-ha lòi; kì-teû he chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló phai-lòi ke.
26:48 Chhut-mai Yâ-sû ke ngìn, sṳ-chhièn pûn kì-teû am-ho, kóng : “Ngài chîm má-ngìn, Kì chhiu-he ngì-teû sióng-oi ke ngìn, ngì-teû chhiu chok Kì.”
26:49 Yù-thai yit to, chit-sṳ̀ chhiu hàng to Yâ-sû mien-chhièn, kóng : “Sîn- sâng, phìn-ôn”; chhiu chîm Kì.
26:50 Yâ-sû chhiu lâu kì kóng : “Phèn-yû â, cho ngì só-oi cho ke sṳ.” Só-yî, ke-teû ngìn chhiu hàng-chhièn-lòi, ha-sú chok Yâ-sû.
26:51 Khon-â! Lâu Yâ-sû thùng-chhai ke ngìn, yû yit-sà pâng-chhut tô-é, tui thai chi-sṳ̂-chóng ke phu̍k-ngìn phiak-ko-hi, siok-thet kì yit-chak ngí-kûng.
26:52 Yâ-sû chhiu lâu kì kóng : “Ngì-ke tô-é sû-hí-lòi ; yîn-vi só-yû thûng-tô ke, yit-thin voi sí chhai tô-ha.
26:53 Kám-kóng ngì m̀ tî Ngài cho-tet khiù Ngâ Pâ, Kì liá-ha chhiu-voi chhâi chheû-ko sṳ̍p-ngi ke sṳ́-chá lòi pûn Ngài mâ?
26:54 Ká-sṳ́ án-ngiòng cho, Sṳn-kîn só kóng ke sṳ yit-thin yû, oi ngióng-pân tet yin-ngiam nò?
26:55 To ke-sṳ̀, Yâ-sû tui chung-ngìn kóng : “Ngì- teû tai-tén tô-é lâu kun-é chhut-lòi chok Ngài, khon Ngài cho khiòng-tho he mâ? Ngài mî-ngit chhô chhai Sṳn-thien-tú kâu ngìn, ngì-teû ya mò chok Ngài.
26:56 Chúng-he, liá chhiòn-phu ke sṳ fat-sên yî-heu, he oi yin-ngiam siên-tî chhai Sṳn-kîn só kóng ke fa.” Ke-sṳ̀ chung-mùn-thù chhiu lì-khôi Yâ-sû thò-cheú.