《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 15 chông_03, Yit-ke Ngoi-pâng Fu-ńg ke Sin-sîm

15:21 Yâ-sû chhiùng ke thi-fông lì-khôi, sám-to Thai-ngì lâu Sî-tun fu-khiun ke thi-fông hi.
15:22 Khon â! Yû yit-ke Kâ-nàm ke fu-ngìn-kâ lòi kien Kì, hêm kóng : “Chú a! Thai-vi ke chṳ́-sûn â! Lìn-mén ngài; ngâ moi-é pûn kúi fu-sṳ̂n, sṳ̍p-fûn kân-khú.”
15:23 Yâ-sû yit-ki fa ya mò en kì. Kì-ke mùn-thù chhiu hàng-chhièn-lòi khiù Kì kóng : “ Chhiáng ham kì cheú; Kì thèn-tén ngài-teû, kûi-lu kín hêm !”
15:24 Yâ-sû chhiu en kóng : “Ngài fung chhâi-phai lòi chhîn-chhiu Yî-set-lie̍t-ngìn tông-chûng mì-lu ke yòng thin-thin.”
15:25 Ke Fu-ngìn-kâ yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu lòi khúi-pai Kì, kóng : “Chú â! Khiù Ngì pông-chhu ngài !”
15:26 Yâ-sû en kóng : “Nâ chṳ́-ńg ke piáng-è fit pûn keú-é sṳ̍t, chhiu he m̀ ha̍p-fap ke.”
15:27 Ke fu-ngìn-kâ chhiu en kóng : “Chú â, mò m̀-chho̍k,yîn-vi keú-é ya me sṳ̍t kì-ke chú-ngìn chok-táng tiet hâ-lòi ke piáng-sui-é â !”
15:28 Yâ-sû chhiu tui kì kóng : “Fu-ngìn-kâ â, ngì-ke sin-sîm chṳ̂n thai ! Cheu ngì só oi ke sṳ̀n-chhiòn ngì !”Chhiu ke sṳ̀-heu, kiâ moi-é chhiu hó lè.