《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 chông_05 Yâ-sû Hàng Súi-mien

6:45 Liá-ke sṳ yî-heu, Yâ-sû chhiu chhûi Kì-ke mùn-thù sông-sòn, siên ko-hi tui-mien ke Pak-soi-thai, tén Kì hêm chung-ngìn chón-hí.

6:46 Lì-khôi thai-kâ heu, Yâ-sû chhiu-hi sân-táng khì-tó.

6:47 To am-pû-theù, sòn yí-kîn khôi-to fù-chûng, Yâ-sû chhṳ-kâ liù-chhai ngan-song.

6:48 Kì khon-tó mùn-thù chhang-sòn chhin sîn-khù, yîn-vi sòn ngia̍k-fûng hàng; thiên-mùng-kông ke sṳ̀, Yâ-sû hàng chhai fù-mien, lòi chhîn-chhiu Kiâ mùn-thù, sióng-oi tui kì-teû phòng-piên ko-hi.

6:49 M̀-ku, mùn-thù khon-tó Kì hàng chhai fù-mien, chhiu láu-tó he kúi, chhiu hêm-hí-lòi;

6:50 yîn-vi kì-teû khon-tó Kì, ya kiâng-to voi sí. Yâ-sû chhiu lâu kì-teû kóng: “Ngì-teû m̀-sṳ́ kiâng; he Ngài.”

6:51 Kì chhiu sông-sòn lâu kì-teû khiung-ha chhô; fûng chhiu thìn-hâ-lòi. Kì-teû chhiu hak-to ngong-ngong.

6:52 yîn-vi kì-teû m̀ liáu-kié pûn piáng ke yi-sṳ; kì-teû ke theù-nó chhin thun.