《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_09 Chóng Fùn-mu ke Vi-pîn

27:62 To thi-ngi-ngit, chhiu-he lî-pai-liuk ke cheû-sṳ̀n, chung chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn khiung-ha hi kien Pí-lâ-tô,
27:63 kóng : “Thai-ngìn â, ngài-teû ki-tet ke-chak mì-fe̍t ke lau-é hàn sâng ke sṳ̀ kóng : ‘Sàm-ngit heu Ngài pit-thi oi fu̍k-fa̍t.’
27:64 Só-yi,chhiáng min-lin ngìn chóng-hó Kì-ke fùn-mu, chhṳ̍t-to thi-sâm-ngit; kiâng Kì-ke mùn-thù lòi chiông Kì theû-cheú, yèn-heu tui ngìn kóng : ‘Kì chhiùng sí fu̍k-fa̍t.’ Na-he án-ngiòng,heu-lòi ke fâ-liâu chhiu pí siên-chhièn ke hàn kha li-hoi.”
27:65 Pí-lâ-tô tui kì-teû kóng : “Ngì-teû tai yit-chhui vi-pîn, sùi ngì-teû hi, chhiu cheu ngì-teû só tî thó-tong ke, hi chóng Kì.”
27:66 Kì-teû chhiu-hi, kín-sú fùn-mu, chhai sa̍k-theù-táng kâ fûng-yin, lâu min-lin vi-pîn chóng-tén.