《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_2 Yâ-sû Ko Chhu-phâng-chiet

約 7:10 M̀-ku Yâ-sû ke ló-thâi hi ko-chiet yî-heu, Yâ-sû ya thèn-tén hi, m̀-he kûng-khôi hi, he am-chûng hi ke.
約 7:11 Yù-thai-ngìn ke liâng-siu chhiu-chhai chiet-khì-chûng si-chhu chhìm Kì, kín-mun: “Kì chhai nai-vi?”
約 7:12 Chhai chung-ngìn chṳ̂-chûng, vi-chho̍k Yâ-sû ngi-lun fûn-fûn;yû ngìn kóng: “Kì he hó-ngìn”; yû-teû kóng: “M̀-he án-ngiòng, Kì chhai mì-fe̍t chung-ngìn.”
約 7:13 Chúng-he mò ngìn kám kûng-khôi thàm-lun Kì, yîn-vi kì-teû kiâng Yù-thai-ngìn ke liâng-siu.
約 7:14 To chiet-khì ke yit-pan, Yâ-sû chhiu sông-hi Sṳn-thien kau-hiun ngìn.
約 7:15 Só-yî Yù-thai-ngìn ke liâng-siu hí-ngì, kóng: “Liá-ke ngìn mò su mak-ke kau-yuk, ngióng-voi án yû ho̍k-mun nò?”
約 7:16 Yâ-sû en kì-teû kóng: “Ngài-ke kau-sṳ m̀-he Ngài-ke, he chhâi-khién Ngài lòi ke Song-chú ke.”
約 7:17 Ngìn he-oi hàng Song-chú chṳ́-yi, chhiu pit-thin tî Ngài-ke kau-sṳ he tui Song-chú lòi ke, ya-he Ngài cheu chhṳ-kâ ke yi-sṳ lòi kóng.
約 7:18 Ngìn cheu chhṳ-kâ ke yi-sṳ lòi kóng, chhiu-he khiù yùng-kông chhṳ-kâ; chúng-he yùng-kông chhâi-khién Kì lòi ke, liá-ke chhiu-he chṳ̂n-sṳ̍t mò hî-ká ke ngìn.
約 7:19 Mô-sî m̀-he chiông li̍t-fap kâu pûn ngì-teû, ngì-teû chṳ̂-chûng ya mò yit-sà chûn-sú li̍t-fap mé? Ngì-teû cho-mak-ke sióng-oi chhṳ̀ Ngài nò?”
約 7:20 Chung-ngìn en kóng: “Ngì pûn kúi fu-sṳ̂n, má-ngìn sióng-oi chhṳ̀ Ngì?”
約 7:21 Yâ-sû en kì-teû kóng: “Ngài chhai Ôn-sit-ngit yû hàng yit-ke sṳ̀n-chiak, ngì-teû chhiu chhiòn-phu khon-cho khì-yi.”
約 7:22 Mô-sî fûn-fu ngì-teû hàng kot-lî ( khì-sṳ̍t kot-lî m̀-he tui Mô-sî lòi, he tui chú-siên khôi-sṳ́); ngì-teû chhiu-chhai Ôn-sit-ngit vi ngìn hàng kot-lî.
約 7:23 Na-he ngìn chhai Ôn-sit-ngit hàng kot-lî, muk-tit he vì-fu Mô-sî ke li̍t-fap; án-ngiòng Ngài chhai Ôn-sit-ngit sṳ́-tó yit-ke ngìn chhiòn-yi, ngì-teû ngióng-pân chhiu nâu Ngài nè?
約 7:24 Ngì-teû m̀-hó cheu ngoi-peú lòi phan-ton, oi yung kûng-tong ke pheû-chún lòi phan-ton.