《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-chông_3 Kông-yùng Ngi̍p Yâ-lu-sat-lâng

約 12:12 To thi-ngi-ngit lòi fu chiet-khì ke chung-ngìn, yit thâng-tó Yâ-sû oi lòi-to Yâ-lu-sat-lâng.
約 12:13 Chhiu nâ-tén chûng-su-kî, chhut-hi ngiàng-chiap Kì, thai-sâng ham kóng : Chan-mî Song-chú, ngien chhâi Chú miàng lòi ke ngìn, ngien Yî-set-lie̍t vòng, tet-tó su-fuk.
約 12:14 Yâ-sû chhìm-tó yit-chak se-lì-è, chhiu khì sông-hi, chhiu cheu Sṳn-kîn só ki-chai ke :
約 12:15 Siak-ôn-sàng ke chṳ́-ńg mo̍k kiâng, khon â! Ngì-teû ke vòng khì lì-è lòi lé.
約 12:16 Liá-ke sṳ-chhìn Kiâ mùn-thù yit khôi-sṳ́ m̀-liáu-kié; m̀-ku to Yâ-sû tet yùng-kông lé, ke-sṳ̀ kì-teû chhiu ki-tet Sṳn-kîn yû liá-ke fa, ki-chai lun-khi̍p Kì, kì-teû yû chṳn-kîn cheu só yi-ngièn ke hàng.
約 12:17 Chúng-he, tông Yâ-sû ham Lâ-sat-lu tui fùn-mu chhut-lòi, yu su kì tui sí fán-sâng, ke sṳ̀ lâu Kì thùng chhai ke chung-ngìn, chhiu lâu Kì cho-chṳn.
約 12:18 Chhiu-he vi-chho̍k liá-ke yèn-ku chhut-hi ngiàng-chiap Yâ-sû, yîn-vi yû thâng-tó Kì sóhàng liá-ke sṳ̀n-chiak.
約 12:19 Fap-li-soi-ngìn chhiu pí-chhṳ́ kóng : “Khon â! Ngài- teû chṳ̂n-sṳt he yit-sṳ-vù-sṳ̀n, sṳ-kie chhiòn-phu hi thèn-tén Kì lé.