《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-chông_1, Yâ-sû Yî-hó Mà-fûng Phiang-ngìn

8:1 Yâ-su chhiùng sân-táng hâ-lòi ke sṳ̀, yû yit-thai-khiùn ngìn thèn-tén Kì.
8:2 Heu-lòi yû yit ke mà-fûng-phiang ke ngìn hàng chhièn lòi khúi-pai Kì, kóng : “Chú á, Ngì ká-sṳ́ he hén, chhiu voi sṳ́ ngài chhiang-li.”
8:3 Yâ-sû chhiu chhûn sú miâ kì, kóng : “Ngài hén; ngì chhiang-li lè.” Kì ke mà-fûng-phiang chit-sṳ̀ chhiu mò-thet, tet tó chhiang-li.
8:4 Yâ-sû lâu kì kóng: “Mo̍k chiông liá-khien sṳ lâu ngìn kóng, chhṳ̍t-chiap hi kien chi-sṳ̂, pûn kì kiám-chhà, ya cheu Mô-sî só min-lin ke hien chi-vu̍t, lòi tui kì-teû chṳn-mìn ngì yí-kîn chhiang-li.”