《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_02 Pí-yi ke Muk-tit

4:10 Yâ-sû tân-chhiang yit-sà ke sṳ̀-heu, thèn Kì ke ngìn lâu sṳ̍p-ngi mùn-thù mun Kì liá-teû pí-yi ke yi-sṳ.

4:11 Yâ-sû tui kì-teû kóng : “Song-chú-koet ke o-pi, mìn-kóng pûn ngì-teû tî; chṳ́-yû chhai ngoi ke ngìn, chhiu oi yung pí-yi.

4:12 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Kì-teû khon yu khon m̀-sṳt, thâng yu thâng m̀-sṳt; na-m̀-he án-ngiòng, kì-teû fì-sîm chón-yi, Song-chú chhiu voi sa-miên kì-teû.”