《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_2, Ha̍p ke Mùn

7:13 “Ngì- teû oi chhiùng ke ha̍p-mûn ngi̍p hi;yîn-vi ke theu-to me̍t-mòng ke mûn he fat ke, lu he hó hang ke, hàng ke-thiàu lu ngi̍p ke ngìn ya chhin tô.
7:14 Yîn-vi ke theu-to sâng-miang ke mûn he ha̍p ke, lu he nàn hàng ke, chhìn-tó ke ngìn ya chhin seú.