《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_7 Yù-thai-ngìn ke Liâng-siu M̀ Sin Yâ-sû

約 7:45 Ke-teû kín-vi chhiu-lòi kien chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn; kì-teû chhiu mun kín-vi kóng: “Ngì-teû ngóng-pân mò tai Kì chón-lòi nò?”
約 7:46 Kín-vi en kóng: “Chhiùng-lòi màng-sṳt yû ngìn án-ngiòng kóng fa.”
約 7:47 Fap-li-soi-ngìn chhiu kóng: “Ngì-teû ya-he su Kì mî-fe̍t mâ?
約 7:48 Ya-he Fap-li-soi-ngìn chṳ̂-chûng, kám-kóng yû ngìn sin Kì-ke mâ?
約 7:49 Liá-teû ngìn-mìn, m̀-sṳt Mô-sî li̍t-fap ke, he su chu-chú ke.”
約 7:50 Nì-kô-tet-mu ( chhiu-he sṳt lòi kien Yâ-sû ke ngìn, ya chhai khì-chûng,) kì chhiu tui kì-teû kóng:
約 7:51 “Na màng thâng ngìn ke kheú-kiûng, ya màng tî chṳ̂n-siong yî-chhièn, ngài-teû ke li̍t-fap kám-kóng yû siên thin-chhui mâ?”
約 7:52 Kì-teû chhiu en kóng: “Kám-kóng ngì ya-he Kâ-li-li-ngìn mâ? Ngì hi chhà Sṳn-kîn, chhiu tî mò siên-tî chhut-chhai Kâ-li-li.”
約 7:53 Kì-teû chhiu chón vuk-hâ hi.