《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_05 Vù-fâ-kó-su ke Kau-hiun

24:32 “Liá-ha, ngì-teû oi tui vù-fâ-kó-su lòi ho̍k kì-ke pí-yi. Tông su-kî chón-chhiâng, sâng-chhut sîn-ya̍p ke sṳ̀, ngì-teû chhiu tî ngie̍t-thiên voi to lé.
24:33Án-ngiòng, ngì-teû khon-tó liá-teû sṳ, ya chhiu-oi tî sṳ̀-kiên voi to, yí-kîn chhai mùn-heú lé.
24:34 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng,liá sṳ-thoi ke ngìn màng ko-sṳ̂n yî-chhièn, liá-teû sṳ yit-thin chhiòn-phu voi fat-sên.
24:35 Thiên lâu thi chiông-voi mò-thet, chṳ́-yû Ngài-ke fa m̀-voi mò-háu.