《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_06 Yâ-sû Pûn ngìn Tâng Sṳ̍p-sṳ-ka

27:32 Kì-teû chhut-lòi ke sṳ̀, chhiu chhìm-tó yit-ke Kú-li-nai-ngìn, miàng ôn-to Sî-mùn, chhiu khiòng-pet liá-sà hi pà Yâ-sû ke sṳ̍p-sṳ-ka.
27:33 Kì-teû to yit-ke thi-fông, hêm-cho Kok-kok-thâ, yi-sṳ chit-he “Theù-nà-hok ke sân-theù.”
27:34 Kì-teû nâ chhâm fú-tám ke chiú pûn Yâ-sû lîm; Kì tâm yit-ha, chhiu m̀-ngien chai lîm.
27:35 Kì-teû chhiu chiông Yâ-sû tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, yu chhû-chhiâm-é lòi pûn Kì-ke sâm,
27:36 chhiu chhô chhai ke lòi chóng-tén Kì.
27:37 Kì-teû chhai Kì-ke theù- nâ-táng piong yit-chak phài-è siá-tén Kì-ke chhui-miàng: “Liá-ke he Yù-thai-ngìn ke vòng Yâ-sû.”
27:38 Yu chiông lióng-ke chhe̍t-é lâu Kì khiung-ha tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka, yit-ke chhai chó-phién, yit-ke chhai yu-phién.
27:39 Kîn-ko ke ngìn chhiu vú-yu̍k Kì, yeù- theù,
27:40 kóng : “Ngì voi fi-thet Sṳn-thien, sâm-ngit-nui yu chiông kì chhùng kien hí-lòi; liá-ha Ngì hó kiu Ngì chhṳ-kâ, ká-sṳ́ Ngì he Song-chú ke Lai-é, chhiu hó chhiùng sṳ̍p-sṳ-ka-táng hâ lòi.”
27:41 Chung chi-sṳ̂-chóng, Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu chóng-ló, ya-he án-ngiòng seu Kì, kóng :
27:42 “Kì kiu phe̍t-ngìn; m̀-voi kiu chhṳ-kâ, Kì he Yî-set-lie̍t ke vòng; liá-ha ká-sṳ́ Kì chhiùng sṳ̍p-sṳ-ka-táng hâ lòi, ngài-teû chhiu sin Kì.
27:43 Kì sin-khau Song-chú; ká-sṳ́ Song-chú oi Kì, liá-ha chhiu hó lòi kiu Kì;yîn-vi Kì yû kóng : ‘Ngài he Song-chú ke Lai-é.’”
27:44 Lâu Kì khiung-ha tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke chhe̍t-é ya-he kóng án-ngiòng ke fa lòi yu̍k-ma Kì.