《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-chông_1 Hàng Kiên-yìm ke Fu-ngìn-kâ

約 8:1 Chúng-he Yâ-sû hi to Kám-lám-sân.
約 8:2 Thiên-kông-ngit tá-chó Kì chhiu to-chón-lòi ngi̍p Sṳn-thien, chung chṳ́n-mìn lòi chiap-khiun Kì; Yâ-sû chhiu chhô-hâ-lòi kau-hiun kì-teû.
約 8:3 Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn tai yit-ke fu-ngìn-kâ lòi, kì he chhai hàng kiên-yìm ke sṳ̀ pûn-ngìn chok-tó ke; sṳ́-tó kì khî chhai tông-chûng.
約 8:4 Chhiu lâu Yâ-sû kóng: “Sîn- sâng, liá-ke fu-ngìn-kâ he chhai hàng kiên-yìm ke sṳ̀, pûn-ngìn chok-tó ke.
約 8:5 Mô-sî chhai li̍t-fap yû min-lin ngài-teû yung sa̍k-theù lòi te̍p liá-chúng ke fu-ngìn-kâ, liá-ha, lun liá-ke fu-ngìn-kâ, Ngì kóng oi ngióng-pân?”
約 8:6 Kì-teû kóng liá-ke fa he lòi chhṳ Yâ-sû, oi chhìm pá-piang hó lòi ko Kì. M̀-ku Yâ-sû vân-yeû yung sú-chṳ́ chhai thi-song siá-sṳ.
約 8:7 Kì-teû ki-siu̍k mun Kì, Kì chhiu khî-chhṳ̍t hí-lòi tui kì-teû kóng: “Ngì-teû chûng má-ngìn mò fam-chhui, chhiu hó siên-yung sa̍k-theù lòi te̍p kì.”
約 8:8 Kì chhiu chai vân-yeû, yung sú-chṳ́ chhai thi-song siá-sṳ.
約 8:9 Kì-teû chung-ngìn thâng-tó chhiu yit-ke yit-ke thui-cheú, chṳ́-chhûn Yâ-sû lâu ke fu-ngìn-kâ.
約 8:10 Yâ-sû khî-chhṳ̍t hí-lòi tui kì kóng: “Fu-ngìn-kâ â ! Kì-teû chung-ngìn cheú hi nai-vi? Mò ngìn thin ngì-ke chhui he mò?”
約 8:11 Kì chhiu kóng: “Chú â ! Mò ngìn.” Yâ-sû chhiu kóng: “Ngài ya mò thin ngì-ke chhui, ngì hó chón-hi, yî-heu m̀-hó chai fam-chhui.”