《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 chông_01 Yî-hó Sú Khiò-thet ke Ngìn

3:1 Yâ-sû yu ngi̍p fi-thòng; ke-vi yû yit-ke ngìn, yit-kî sú khiò-thet.

3:2 Chung-ngìn chhiu sióng-oi khon Yâ-sû chhai Ôn-sit-ngit voi yî-hó kì mò; yîn-vi kì-teû sióng-oi chhìm Kì ke pá-piang lòi ko Kì.

3:3 Yâ-sû tui sú khiò-thet ke ngìn kóng : “Hong hí-lòi , to theù-chhièn lòi.”

3:4 Yâ-sû chhiu tui ke-teû ngìn kóng : “Chhai Ôn-sit-ngit hàng san ya-he hàng ok, oi kiu ngìn ya-he chhṳ̀ ngìn nò? Ke-teû ngìn tiâm-tiâm.

3:5 Yâ-sû yung muk-chû hìm ke-teû ngìn, sîm-chûng vi-chho̍k liá-teû ngìn pî-sông, yîn-vi kì-teû ke sîm-kôn án-ngang; Kì chhiu tui ke ngìn kóng : “Chhûn-chhut ngì-ke sú.” Ke ngìng chhiu chhûn-chhut lòi, kì ke sú chhiu hó lè.

3:6 Fap-li-soi-ngìn chhiu chhut-hi, chit-sṳ̀ lâu Hî-li̍t-tóng ke ngìn chhâm-siòng oi ngióng-pân lòi hoi Yâ-sû, chhut-mai Kì.