《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 22 chông_04 Chui-thai ke Kie-min

22:34 Fap-li-soi-ngìn yit-ha thâng-tó Yâ-sû chiông Sat-tú-kâi-ngìn tù-to tiâm-tiâm, kì-teû chhiu chhi-si̍p khiung-ha.
22:35 Khì-chûng yû yit-ke Fap-li̍t kau-sṳ̂ sióng-oi lòi hoi Yâ-sû, mun kóng:
22:36 “Sîn-sâng, chhai Mô-sî ke li̍t-fap chṳ̂-chûng, nai thiàu kie-min he chui thai-ke?”
22:37 Yâ-sû tui kì kóng: “ ‘Ngì oi yung ngì chhiòn-phu ke sîm-chṳ, chhìn-kám, lâu lî-chṳ oi Chú, ngì-ke Song-chú.’
22:38 Liá-ke he kie-min-chûng chui thai, ya-he chui chhung-yeu ke.
22:39 Hàn-yû, thi-ngi-thiàu ya khiung-yong chhung-yeu: ‘Oi siak ngì-ke lìn-sa, chhiong siak ngì chhṳ-kâ án-ngiòn.’
22:40 Chhiòn-phu Mô-sî ke li̍t-fap lâu siên-tî ke kau-hiun, chhiu-he yung liá lióng-thiàu kie-min cho kîn-kí.”