《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 18 chông_05, Kim-chṳ́ lâu Phî-chún

18:18 “Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng ,thai-fàm ngì-teû chhai thi-song só kim-chṳ́ ke, chhai thiên-táng ya pit-thin oi kim-chṳ́; thai-fàm ngì-teû chhai thi-song só phî-chún ke, chhai thiên-táng ya pit-thin oi phî-chún.
18:19 “Ngài chai lâu ngì-teû kóng, ngì-teû tông-chûng he yû lióng-ngìn chhai thi-song, mò-lun lòi khiù mak-ke sṳ, Ngài chhai thiên-táng ke Â-pâ yit-thin oi sṳ̀n-chhiòn ngì-teû.
18:20 Yîn-vi put-lun chhai nai-vi yû lióng-sâm ke ngìn fung Ngài-ke miàng lòi chhi-si̍p, Ngài ya chhai kì-teû khì-chûng.”