《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 chông_03 Yâ-sû Kién-sién Sṳ̍p-ngi-ke Sṳ́-thù

3:13 Yâ-sû sông hi sân-táng, seu-si̍p Kì chhṳ-kâ só oi ke ngìn lòi thèn Kì, kì-teû chhiu hi to Kì mien-chhièn.

3:14 Kì chhiu sién-chhut sṳ̍p-ngi ke ngìn, ham kì- teû chhai Kì sṳ̂n-piên, cho Kì-ke mùn-thù, yu oi sṳ́ kì- teû chhut-hi chhòn-tho,

3:15 yu chiông khièn-piang pûn kì-teû lòi kiuk-kúi.

3:16 Yâ-sû só kién-sién ke sṳ̍p-ngì-ke ngìn he: Sî-mùn ( Yâ-sû yu thùng kì ôn-miàng Pí-tet),

3:17 Sî-pí-thai ke lai-é Ngâ-kok, lâu Ngâ-kok ke ló-thâi Yok-hon; (Yâ-sû yu thùng kì-teû ôn-miàng Pan-nì-kì, yi-sṳ chhiu-he “sin-chhìn phau-lie̍t, chhiong lùi-kûng ke ngìn”),

3:18 yu yû Ôn-tet-lie̍t, Fî-li̍t, Pâ-tô-lò-mâi, Mâ-thai, Tô-mâ, Â-le̍t-fî ke lai-é Ngâ-kok, lâu Tha̍t-thai, lâu Kit-chin-tóng ke Sî-mùn,

3:19 lâu Kâ-lio̍k-ngìn Yù-thai, chhiu-he chhut-mai Yâ-sû ke ngìn.