《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-chông_5 Yâ-sû Kóng-hí Chhṳ-kâ Sí

約 12:27 “Liá-ha Ngài-ke sîm chhin seù; Ngài oi kóng mak-ke né? Â-pâ â ! Kiu Ngài thot-chhut liá-ke sṳ̀-heu, m̀-ku Ngài vi-chho̍k liá lòi ke, yit-thin oi kîn-li̍t liá khú-nan ke sṳ̀-chiet.
約 12:28 Â-pâ â ! Ngien Ngì yùng-kông Ngì-ke miàng.” Tông-sṳ̀ yû sâng chhiùng thiên-táng hâ-lòi, kóng : “Ngài yû yùng-kông Ngài-ke miàng, ya hàn-oi chai yùng-kông Kì.”
約 12:29 Khî chhai ke-vi ke chung-ngìn yû thâng-tó liá-ke sâng, chhiu kóng he lùi-kûng; yû phe̍t-ngìn kóng, he sṳ́-chá lâu Kì kóng-fa.
約 12:30 Yâ-sû en kóng: “Liá-ke sâng m̀-he vi-chho̍k Ngài, he vi-chho̍k ngì-teû ke yèn-ku.
約 12:31 Hien-chhai liá sṳ-kie su sṳ́m-phan lé; liá-ha liá sṳ-kie ke thúng-chhṳ-chá oi pûn Song-chú kiuk-cheú.
約 12:32 Ngài ká-sṳ́ pûn ngìn tui thi-song khià-hí ke sṳ̀, chhiu pit-oi khip-yîn chung-ngìn lòi kûi Ngài.”
約 12:33 (Kì kóng liá-teû fa, chhiu-he chṳ́ Kì voi ngióng-pân sí-fap.)
約 12:34 Chung-ngìn en Kì kóng: “Ngài-teû ke li̍t-fap yû kóng Kî-tuk chhùn-to yún-yén; Ngì ngióng-pân kóng, Ngìn-Chṳ́ pit-thin pûn ngìn khià-hí? Liá Ngìn-Chṳ́ he má-ngìn né?”
約 12:35 Só-yî Yâ-sû tui kì-teû kóng: “Kông chhai ngì-teû tông-chûng ke sṳ̀-kiên mò kí-kiú lé, ngì-teû oi kón hàn-yû liá-ke kông sṳ̀ ki-siu̍k hàng, miên-tet vû-am kiuk-tó ngì-teû; chúng-he ngìn hàng chhai vû-am-chûng, chhiu m̀ tî kì voi hi nai-vi.
約 12:36 Ngì-teû oi kón hàn-yû liá-ke kông sṳ̀, chhiu sin-kho liá-ke kông, sṳ́-tó ngì-teû sàng-cho kông-mìn ke chṳ́.