《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-chông_2 Chhai Â-nâ Mien-chhièn

約 18:12 Ke Lò-mâ-pîn lâu chhui-chóng, pin Yù-thai-ngìn ke vi-pîn,chhiu chiông Yâ-sû chok-hí-lòi,chhiu thak-tén Kì.
約 18:13 Siên tai Kì to Â-nâ ke mien-chhièn, yîn-vi kì he ke-ngièn ke chi-sṳ̂-chóng, he Kâi-â-fap ke chhông-mîn-ló.
約 18:14 Liá Kâi-â-fap sṳt lâu Yù-thai-ngìn sông-ngi kóng,yù yit-sâ thoi chhiòn-koet ke ngìn sí he chhin son-tet-fò ke sṳ.