《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 17 chông_03, Yâ-sû Chai Yi-ngièn Chhṳ-kâ ke Sí lâu Fu̍k-fa̍t

17:22 Mùn-thù lûng-chúng chhi-si̍p chhai Kâ-li-li ke sṳ̀-heu.Yâ-sû tui mùn-thù kóng : “Ngìn-chṳ́ chiông-oi phi chhut-mai, Kì voi pûn ngìn kâu chhai ngìn ke sú-chûng;
17:23 ngìn chhiu voi sat Kì,chúng-he thi-sâm-ngit Kì chhiu tet fu̍k-fa̍t. Mùn-thù thâng-tó chhiu thai-thai yù-seù.
Na̍p Sṳn-thien-soi ke Mun-thì 17:24 Yâ-sû lâu mùn-thù lòi-to Kâ-pak-nùng ke sṳ̀, yû kí-ke sû sṳn-thien-soi ke ngìn lòi lâu Pí-tet kóng : “Ngì-teû ke sîn-sâng chhièn m̀ sṳ́ na̍p sṳn-thien-soi mâ?”
17:25 Pí-tet en kóng : “ Tông-yèn oi na̍p.” Pí-tet ngi̍p vuk-tú ke sṳ̀, Yâ-sû siên tui kì kóng : “Sî-mùn, ngì ngióng-pân sióng? na̍p koân-soi ya-he ngìn-theù-soi pûn ke-teû sṳ-kiên ke kiûn-vòng ke, he pún-koet ke kûng-mìn ya-he ngoi-koet-ngìn ?
17:26 Pí-tet kóng : “ He ngoi-koet-ngìn,” Yâ-sû chhiu lâu kì kóng : “Ki-yèn he án-ngiòng, pún-koet ke kûng-mìn chhiu m̀ sṳ́ na̍p-soi lè.
17:27 Chúng-he Ngài-teû mo̍k fam-tó kì-teû, ngì hi fù-piên tiau ǹg-è, chiông tiau-tó ke theù-yit-mî ǹg-è chok-hí; tá-khôi kì-ke choi, ngì chhiu yit-thin khon-tó yit-ke ngiùn-chhièn;nâ liá-ke chhièn vi-chho̍k Ngài lâu ngì lòi na̍p sṳn-thien-soi.