《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 2 chông_03 Kim-sṳ̍t ke Mun-thì

2:18 Sṳ̂-sé Yok-hon ke mùn-thù lâu Fap-li-soi-ngìn tông chhai ke-vi kim-sṳ̍t; kì-teû lòi mun Yâ-sû kóng : “Sṳ̂-se2Yok-hon ke mùn-thù lâu Fap-li-soi-ngìn kim-sṳ̍t, Ngì-ke mùn-thù mò kim-sṳ̍t, he ngióng-pân nò?”

2:19 Yâ-sû tui kì-teû kóng : “Fûn-yîn ke yèn-si̍t-chûng, yû sîn-lòng khiung-ha chhai-ke, kám-kóng oi kim-sṳ̍t mâ? Hàn-yû sîn-lòng thùng-chhai, chhiu kim-sṳ̍t m̀ tet.

2:20 Chúng-he sṳ̀-kiên voi to, sîn-lòng pit-thin voi pûn-ngìn tui kì-teû tông-chûng tai-cheú, to ke-sṳ̀, kì-teû thin-chho̍k oi kim-sṳ̍t.

2:21 “Mò ngìn yung sîn-pu lòi pú khiu-sâm; na-he án-ngiòng, sîn pú ke pu voi chhá-lie̍t khiu-sâm, lan-khûng chhiu hàn-kha thai.

2:22 Ya mò ngìn chiông sîn-chiú chông chhai khiu phì-thoi-tú; na-he án-ngiòng, sîn-chiú voi chong-lie̍t phì-thoi, chiú lâu phì-thoi tu liáu-thet; chṳ́-yû chiông sîn-chiú chông chhai sîn ke phì-thoi-tú chang chho̍k.”