《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-5-chông_1 Chhai Pit-sṳ-thai Súi-chhṳ̀-piên Yî-phiang

約 5:1 Liá-teû sṳ yî-heu, yû Yù-thai-ngìn ke chiet-khì; Yâ-sû chhiu sông Yâ-lu-sat-lâng hi.
約 5:2 Chhai Yâ-lu-sat-lâng chiap-khiun Yòng-mùn fu-khiun, yû yit-heú chhṳ̀-thòng, Hî-pak-lòi-yîm ham-cho Pit-sṳ-thai, chhṳ̀ yû ńg-ke lòng-é.
約 5:3 Lòng-lí tî-poi yû yit-khiùn pot-phiang ke ngìn, mô-muk ke, pâi-kiok ke, pot thân-fûng ke, chhai ke-vi.
約 5:4 Ha̍p-chhai song-chiet.
約 5:5 Yû yit-ke ngìn chhai ke-vi, pot-phiang yí-kîn sâm-sṳ̍p-pat-ngièn kiú.
約 5:6 Yâ-sû khon-tó kì soi chhai ke-vi, yu tî kì pot-phiang chhin kiú lé, chhiu lâu kì kóng: “Ngì oi tet-tó yî-hó mò?”
約 5:7 Phiang-ngìn en Kì kóng: “Chú â ! Súi thîn-thûng ke-sṳ̀, ngài mò ngìn hó fù ngài lo̍k chhṳ̀-thòng;tén ngài sióng-oi lo̍k-hi, phe̍t-ngìn siên lo̍k-hi lé.”
約 5:8 Yâ-sû tui kì kóng: “Hí-lòi, nâ ngiâ chhó-chhia̍k, hí-lòi-hàng.”
約 5:9 Ke ngìn chit-sṳ̀ chhiu tet-tó yî-hó, nâ kiâ chhó-chhia̍k hí-lòi-hàng. Ke- ngit he Ôn-sit-ngit.
約 5:10 Chúng-he Yù-thai-ngìn ke liâng-siu tui tet-tó yî-hó ke ngìn kóng: “Kîm-pû-ngit he Ôn-sit-ngit, ngì nâ chhó-chhia̍k m̀ ha̍p fap-li̍t.”
約 5:11 Kì chhiu en kóng: “Sṳ́ ngài chhièn-yi ke ngìn, Kì yu lâu ngài kóng : ‘Nâ ngì-ke chhó-chhia̍k, hí-lòi-hàng.’ ”
約 5:12 Kì-teû mun kóng: “Tui ngì kóng fa,nâ chhó-chhia̍k hí-lòi-hàng,he má-ngìn?”
約 5:13 Chúng-he tet-tó yî-hó ke ngìn m̀ tî Kì he má-ngìn; yîn-vi chhai ke-vi ngìn chhin-tô, Yâ-sû yu sám-khôi lé.
約 5:14 Heu-lòi Yâ-sû chhai Sṳn-thien chhìm-tó kì chhiu lâu kì kóng: “Khon-â ! Ngì tet-tó yî-hó lé, m̀-hó chai fam-chhui, kiâng yu ngiâ-tó hàn kha thai ke sṳ.”
約 5:15 Ke ngìn chhiu-hi lâu Yù-thài-ngìn ke liâng-siu kóng, sṳ́ kì chhièn-yi ke he Yâ-sû.
約 5:16 Chúng-he Yù-thai-ngìn chhiu pet-hoi Yâ-sû, yîn-vi Kì chhai Ôn-sit-ngit cho yî-phiang.
約 5:17 Yâ-sû en kì-teû kóng: “Ngâ Pâ kûng-chok to kîm, Ngài ya cheu-yong kûng-chok.”
約 5:18 Chúng-he Yù-thai-ngìn kien-kâ oi sat Kì, yîn-vi Kì m̀ tân-chhiang yû pho-fai ôn-sit-ngit, yu chhṳ̂n Song-chú cho Kiâ Â-pâ, chiông chhṳ-kâ lâu Song-chú phìn-tén.