《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-chông_6, Song-ti lâu Chhòi-vu̍t

6: 24 “Mò ngìn nèn fu̍k-sṳ lióng ke Chú. Yîn-vi m̀-he nâu liá-ke, siak ke- ke; fe̍t he khon-chhûng liá-ke, khon-khiâng ke-ke. Ngì-teû mò khó-nèn thùng-sṳ̀ fu̍k-sṳ Song-ti lâu cho kîm-chhièn ke nùng-chhòi.
6: 25 “Chúng-he Ngài lâu ngì-teû kóng, m̀-hó vi-chho̍k ngì-teû ke sên-fa̍t só sî-yeu ke yím-sṳ̍t lòi chhâu-sîm; fe̍t-chá vi-chho̍k oi chok mak-ke lòi yù-seù. Sâng-miang kám mò pí yím-sṳ̍t chhung-yeu, sṳ̂n-thí kám mò pí sâm-fu kha yeu-kín mâ?
6: 26 Khon thiên-táng ke-teû tiâu-é, kì-teû ya mò chung, ya mò sû, ya mò chiông liòng-sṳ̍t khong chhai kuk-chhông; ngì-teû ke Â-pâ hàn-he hiuk kì-teû. Ngì-teû kám mò pí tiâu-é kha kui-chhung mâ?
6: 27 Ngì-teû tông-chûng má-ngìn nèn chia-chho̍k yù-seù sṳ̍t kâ kí-ngit nè?
6: 28 “Ngióng-oi vi-chho̍k sâm-fu lòi chhâu-sîm nò? Ngì-teû khon yâ-sâng ke pak-ha̍p-fâ, kì ngióng-pân chiâng-hí-lòi; kì-teû mò cho-se, ya mò cho sâm.
6: 29 Ngài lâu ngì-teû kóng,chhiu-he Só-lò-mun khi̍t yùng-fà fu-kui ke sṳ̀-heu, kì-ke sâm-fu ya mò liá-ke fâ án chiâng.
6: 30 Yâ-sâng ke fâ-chhó kîm-pû-ngit chhai ke-vi, thiên-kông-ngit chhiu châu-thet,pûn-ngìn fit-lo̍k fó-lù hi seû; Song-ti hàn án-ngiòng vi kì-teû tá-pan, Kì kám m̀ voi chiông sam-fu su pûn ngì-teû?Ngì-teû ke sin-sîm sṳ̍t-chhai thet se.
6: 31 Chúng-he oi sṳ̍t mak-ke? Oi lîm mak-ke? Oi chok mak-ke? Ngì-teû m̀-hó vi-chho̍k mak-ke lòi yù-seù.
6: 32 (Liá-teû chhiòn-phu he m̀ sin ke ngìn só khiù ke;) ngì-teû ke Â-Pâ tî ngì-teû sî-yeu liá-teû tûng-sî.
6: 33 Thán-he ngì-teû oi siên khiù Song-ti-koet ke sṳ̍t-hien, lâu chûn-hàng Kì-ke ngi; liá yit-chhiet ke tûng-sî chhiu yit-thin su pûn ngì-teû.
6: 34 Chúng-he m̀-hó vi-chho̍k thiên-kông-ngit lòi yù-seù,yîn-vi thiên-kông-ngit yit-thin yû thiên-kông-ngit ke yù-seù. Yit ngit yû yit ngit ke kân-khú chhiu la lé.