《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-chông_5 Sat-hoi Yâ-sû ke Yîm-meù

約 11:45 Yù-thai-ngìn chûng lòi khon Mâ-li-â ke, khon-tó Yâ-sû só cho ke sṳ, chhiu sin-kho Kì.
約 11:46 Chúng-he khì-chûng yû-teû ngìn hi kien Fap-li-soi-ngìn, chiông Yâ-sû só cho ke sṳ kóng pûn kì-teû tî.
約 11:47 Ku-só chung-chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn seu-khôi ngi-fi, chhiu kóng: “Ngài-teû oi ngióng-pân cho? Yîn-vi liá-ke ngìn chhai ke-vi hàng án-tô sṳ̀n-chiak.
約 11:48 Ngài-teû ká-sṳ́ yù-chhai Kì, chung-ngìn chhiu yit-thin sin-kho Kì; Lò-mâ-ngìn chhiu yit-thin lòi fí-me̍t ngài-teû ke Sṳn-thien lâu mìn-chhu̍k.”
約 11:49 Chúng-he khì-chûng yit-sà, ôn-cho Kâi-â-fap, ke-ngièn cho chi-sṳ̂-chóng ke, tui kì-teû kóng: “Ngì-teû ngióng-pân án ngong !
約 11:50 Ngì-teû mò tá-son, yù yit-ke ngìn thoi chhiòn-mìn sí, miên-tet chhiòn-koet me̍t-mòng, liá kám m̀-he tui ngì-teû chui-yû li-yit ke sṳ mâ?”
約 11:51 Kì kóng liá-ke fa, m̀-he kì chhṳ-kâ chhṳ-ngien;he yîn-vi cho ke-ngièn ke thai-chi-sṳ̂-chóng, chhiu yi-ngièn Yâ-sû chiông-oi thoi Yù-thai-ngìn lòi sí.
約 11:52 Ya m̀ tân-chhiang thoi liá-teû sí; ya-oi chiông san chhai kok-thi Song-chú ke chṳ́-ńg seu-si̍p,lòi kap-cho yit-khiùn.
約 11:53 Chúng-he tui ke-ngit hí, kì-teû chhiu chhâm-siòng oi sat Yâ-sû.
約 11:54 Só-yî Yâ-sû mò kûng-khôi chhai Yù-thai thi-khî hàng-thung, lì-khôi to khóng-yâ ke thi-fông, yit-ke ham-cho Yî-fap-lièn; chhiu lâu mùn-thù khiung-ha he̍t chhai ke-vi.
約 11:55 Yù-thai-ngìn ke Yì-ye̍t-chiet voi to lé; chhiu-yû chhin-tô ngìn chhai chiet-khì chhièn, thèn-tén hiông-chhûn sông Yâ-lu-sat-lâng , chhai ke-vi sú kiet-chhiang-lî.
約 11:56 Kì-teû chhiu sióng-oi chhìm Yâ-sû; kì-teû khî chhai Sṳn-thien tî-poi, pí-chhṳ́ mun kóng: “Ngì-teû ngióng-pân sióng? Kì kám m̀-voi lòi ko-chiet mâ?”
約 11:57 Chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn yû min-lin kóng: “Na yû ngìn tî Yâ-sû chhai nai-vi, chhiu yit-thin oi po-ko, sṳ́ kì-teû hó chok Kì”.