《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 2 chông_04 Ôn-sit-ngit ke Mun-thì

2:23 Yâ-sû chhai Ôn-sit-ngit chhiùng ma̍k-thièn kîn-ko; Kià mùn-thù ya thùng Kì khiung-ha hàng, chhiu yit-phién hàng yit-phién lo̍t ma̍k-chhon.

2:24 Fap-li-soi-ngìn tui Yâ-sû kóng : “Khon-â! Kì-teû chhai Ôn-sit-ngit ngióng-pân cho liá-ke m̀ ha̍p-fap ke sṳ, nò?”

2:25 Yâ-sû tui kì-teû kóng : “Thài-vi lâu thèn kì ke ngìn, tú-kî tông-sṳ̀ só cho ke sṳ, ngì-teû m̀-sṳt thu̍k-ko mâ?

2:26 Chhai Â-pí-â-thâ cho thai-chi-sṳ̂ tông-sṳ̀, Thài-vi ngi̍p Song-chú ke sṳn-thien, sṳ̍t hien pûn Song-chú ke piáng, chúng-he hàn chiông piáng pûn thèn kì ke ngìn; m̀-ku liá-ke piáng, chṳ́-yù chi-sṳ̂ chang cho-tet sṳ̍t, phe̍t-ngìn sṳ̍t chhiu m̀ ha̍p-fap.”

2:27 Yâ-sû yu tui kì-teû kóng : “Ôn-sit-ngit he vi-chho̍k ngìn sat ke, m̀-he ngìn vi-chho̍k Ôn-sit-ngit lòi chhùn-chhai ke;

2:28 Só-yî, Ngìn-chṳ́ ya he Ôn-sit-ngit ke Chú.