《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-chông_5 Yâ-sû lâu Â-pak-lâ-hón

約 8:48 Yù-thai-ngìn ke liâng-siu mun Yâ-sû: “Ngài-teû kóng Ngì he Sat-mâ-li-â-ngìn, yu pûn kúi fu-sṳ̂n, kám-kóng m̀-chho̍k mâ?”
約 8:49 Yâ-sû en kóng: “Ngài mò pûn kúi fu-sṳ̂n; Ngài chûn-kin ke Â-pâ, ngì-teû sa vú-yu̍k Ngài.
約 8:50 Chúng-he Ngài mò khiù chhṳ-kâ ke yùng-kông; yû yit-vi thoi Ngài chhìm-khiù, vi Ngài chú-chhṳ̀ kûng-tho ke.
約 8:51 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, chûn-sú Ngâ tho, chhiu yún-kiú m̀- voi sí. ”
約 8:52 Yù-thai-ngìn ke liâng-siu tui Kì kóng: “Liá-ha ngài-teû tî Ngì he pûn kúi fu-sṳ̂n. Â-pak-lâ-hón yí-kîn sí, chung-siên-tî ya sí-thet; chúng-he Ngì kóng: ‘Chûn-sú Ngâ kau-hiun ke ngìn, chhiu yún-kiú m̀-voi sí.’
約 8:53 Ngì chhièn yû pí ngài-teû ke chú-siên Â-pak-lâ-hón ví-thai mâ? Kì yí-kîn sí, chung-siên-tî ya sí-thet, Ngì khon chhṳ-kâ son-mak-ke nò?”
約 8:54 Yâ-sû en kóng: “Na Ngài yùng-kông chhṳ-kâ, Ngài-ke yùng-kông chhiu-mò ka-chhṳ̍t lé; he Ngài-ke Â-pâ yùng-kông Ngài,chhiu-he ngì-teû só kóng ke, ngì-teû ke Song-chú .
約 8:55 Ngì-teû ya m̀-sṳt Kì; chúng-he Ngài sṳt Kì; ká-sṳ́ Ngài kóng, Ngài m̀-sṳt Kì, Ngài chhiu lâu ngì-teû khiung-yong, he kóng fâ-liâu ke; sṳ-sṳ̍t-song Ngài sṳt Kì, ya chûn-sú Kì-ke tho.
約 8:56 Ngì-teû ke chú-siên Â-pak-lâ-hón sṳt fôn-hí ngióng-mong oi khon-tó Ngài lòi ke ngit-khì; kì yû khon-tó chhiu fî-sòng khoai-lo̍k.”
約 8:57 Ku-só Yù-thai-ngìn ke liâng-siu tui Kì kóng: “Ngì hàn-màng yû ngi-sṳ̍p-se, Ngì chhièn yû khon-ko Â-pak-lâ-hón mâ?”
約 8:58 Yâ-sû tui kì-teû kóng: “Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, Â-pak-lâ-hón hàn-màng chhut-se yî-chhièn, Ngài chhiu-chhai lé.”
約 8:59 Só-yî kì-teû chhiu nâ sa̍k-theù te̍p Kì; Yâ-sû chhiu sám-cheú,chhṳ-kâ lì-khôi Sṳn-thien.