《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-4-chông_ 1 Yâ-sû lâu Sat-mâ-li-â ke Fu-ngìn-kâ

約 4:1 Chú ki-yèn tî Fap-li-soi-ngìn yû thâng-tó Kì chiap-ngìn cho mùn-thù, yû lâu kì-teû hàng sé-lî, pí Yok-hon kha tô;
約 4:2 (Khì-sṳ̍t Yâ-sû chhṳ-kâ m̀-sṳt chhîn-sṳ̂n hàng sé-lî, he Kiâ mùn-thù),
約 4:3 só-yî Kì chhiu lì-khôi Yù-thai, to-chón-hi Kâ-li-li.
約 4:4 Kì yit-thin oi yù Sat-mâ-li-â kîn-ko.
約 4:5 Chúng-he chhiu lòi-to Sat-mâ-li-â ke Si-kâ-chṳ́n, lì Ngâ-kok pûn kì-ke lai-é Yok-sit ke thú-thi mò kí-yén.
約 4:6 Chhai ke-vi yû Ngâ-kok-chiáng. Yâ-sû hàng-lu chhin khioi, chhiu chhô chhai ke chiáng-sùn. Ke-sṳ̀ thai-yok tông-chu.
約 4:7 Yû ke Sat-mâ-li-â ke fu-ngìn-kâ lòi tá-súi; Yâ-sû lâu kì kóng: “Pûn Ngài lîm.”
約 4:8 Yîn-vi Kiâ mùn-thù yí-kîn hi kiê-lu mâi sṳ̍t-vu̍t.
約 4:9 Ke Sat-mâ-li-â fu-ngìn-kâ chhiu tui Kì kóng: “Ki-yèn he Yù-thai-ngìn, cho- mak-ke lâu ngài Sat-mâ-li-â fu-ngìn-kâ thó-súi lîm nò?” (Yîn-vi Yù-thai-ngìn lâu Sat-mâ-li-â-ngìn mò siông-lòi-vông ).
約 4:10 Yâ-sû en kì kóng: “Ngì ki-yèn tî Song-chú ke ên-tién, ya tî lâu ngì thó-súi lîm ke he má-ngìn; ngì chhiu pit khiù Kì, Kì chhiu pit-yû sâng-miang ke súi pûn ngì.”
約 4:11 Fu-ngìn-kâ chhiu lâu Kì kóng: “Chú â ! Ngì mò tá-súi ke tûng-sî, chiáng yu án chhṳ̂m; Ngì tui nai-vi yû liá-ke sâng-miang ke súi nè?
約 4:12 Ngì láu-tó Ngì thai ko ngài-teû ke chú-fu Ngâ-kok mé? Kì pûn ngài-teû liá-ke chiáng, kì chhṳ-kâ lâu kiâ lai-é, lâu kiâ theù-sâng, ya-he chhai liá-ke chiáng sṳ̍t- súi.”
約 4:13 Yâ-sû en kì kóng: “Fàm-ngìn sṳ̍t liá-ke súi voi chai choi-châu;
約 4:14 Só-yû sṳ̍t Ngài só pûn kì-ke súi, yún-kiú m̀-voi hot; Ngài só pûn kì-ke súi pit-thin chhai kì tî-poi sàng-cho chhièn-ngièn, chhṳ̍t-chhṳ̍t yúng-chhut chhṳ̍t-to yún-sên.”
約 4:15 Fu-ngìn-kâ lâu Kì kóng: “Sîn-sâng yung liá-ke súi pûn ngài, sṳ́-tó ngài yún-yén m̀-voi hot, ya m̀-sṳ́ lòi liá-vi tá-súi.”
約 4:16 Yâ-sû lâu kì kóng: “Hi ham ngiâ ló-kûng lòi liá-vi.”
約 4:17 Fu-ngìn-kâ kóng: “Ngài mò ló-kûng.” Yâ-sû lâu kì kóng: “Ngì kóng, ngì mò ló-kûng, mò m̀-chho̍k.
約 4:18 Yîn-vi ngì ki-yèn sṳt yû ńg-ke ló-kûng; liá-ha thùng ngì khiung-ha ke ya m̀-he ngì-ke ló-kûng; ngì kóng liá-ke fa he chṳ̂n.”
約 4:19 Fu-ngìn-kâ lâu Kì kóng: “ Chú â ! Ngài khon-chhut Ngì he siên-tî.
約 4:20 Ngài-teû ke chú-siên he chhai liá-ke sân-táng kin-pai; chúng-he ngì-teû kóng, ngìn yin-tông kin-pai Song-chú ke só-chhai he chhai Yâ-lu-sat-lâng.”
約 4:21 Yâ-sû lâu kì kóng: “Fu-ngìn-kâ â ! Oi sin Ngài, sṳ̀-heu voi to lé, ngì-teû m̀-voi chai-hi Yâ-lu-sat-lâng kin-pai Â-pâ, ya m̀-voi chai-lòi liá-ke sân.
約 4:22 Ngì-teû m̀-sṳt ngì-teû só kin-pai ke; ngài-teû sṳt ngài-teû só kin-pai ke; yîn-vi chṳ́n-kiu he chhut-chhai Yù-thai-ngìn.
約 4:23 Chúng-he sṳ̀-heu voi to, liá-ha chhiu-he lé, chṳ̂n-sîm kin-pai ke ngìn yung sṳ̂n-thí lâu chṳ̀n-sṳ̍t lòi kin-pai Â-pâ; Yîn-vi Â-pâ he chhìm liá-chúng-ngìn lòi kin-pai Kì.
約 4:24 Song-chú he Sṳn-Lìn; ngìn kin-pai Kì, yit-thin oi yung sîm-lìn lâu chṳ̀n-sṳ̍t lòi kin-pai.”
約 4:25 Fu-ngìn-kâ lâu Kì kóng: “Ngài tî Nì-soi-â (chit-he chhṳ̂n-cho Kî-tuk ) oi lòi ; Kì lòi liá pit-thin oi chiông yit-chhiet ke sṳ po ngài-teû tî.”
約 4:26 Yâ-sû lâu kì kóng: “Lâu ngì kóng-fa ke chhiu-he Kì.”
約 4:27 To liá-ha Kiâ mùn-thù chhiu-lòi; kám-kok chhin khì-koai, khon-tó Kì lâu fu-ngìn-kâ kóng-fa; chúng-he mò ngìn mun ke fu-ngìn-kâ “Ngì chhìm mak-ke?” ya-he mun Yâ-sû “Ngì ngóng-voi lâu kì kóng-fa nò?”
約 4:28 Fu-ngìn-kâ chhiu piong kì-ke súi-vung chhai ke-vi, hi kiê-lu, lâu ke-teû ngìn kóng:
約 4:29 Lòi khon yit-ke ngìn, ngài phìn-sṳ̀ só cho ke sṳ Kì chhiòn-phu yû lâu ngài kóng: “Liá-ke kám-he Kî-tuk mâ?”
約 4:30 Kì-teû chhiu lì-khôi kiê-lu lòi khon Yâ-sû.
約 4:31 Liá-sṳ̀ mùn-thù ham Kì kóng: “Sîn-sâng chhiáng sṳ̍t.”
約 4:32 Chúng-he Kì lâu kì-teû kóng: “Ngài yû tûng-sî hó sṳ̍t, he ngì-teû m̀ tî ke.”
約 4:33 Mùn-thù chhiu sông-liòng kóng: “Kám-kóng yû ngìn sung tûng-sî pûn Kì sṳ̍t mâ?”
約 4:34 Yâ-sû lâu kì-teû kóng: “Chûn-hàng ‘Chhâi Ngài lòi ke ngìn’ ke chṳ́-yi lòi cho-vân Kì-ke kûng, chit-he Ngài-ke liòng.
約 4:35 Ngì-teû kóng: ‘Kâ si-ke-ngie̍t, chang-he sû-kot ke sṳ̀-chiet?’ Khon-â! ---Ngài lâu ngì-teû kóng, kí-hí ngì-teû ke muk khon-thièn, thièn yí-kîn vòng, hó sû-kot lé.
約 4:36 Sû-kot ke ngìn tet-tó kûng-chhièn ya vi yún-yén ke sâng-miang chit-chhùn ńg-kuk; sṳ́ ve-chúng ke ngìn lâu sû-kot ke ngìn hó yit-thùng fôn-hí.
約 4:37 Yîn-vi siu̍k-ngî kóng: ‘Chhièn-ngìn châi-chung, heu-ngìn sû-sṳ̀n’, chhai liá-ke sṳ chhiu-he chṳ̂n-sṳ̍t.
約 4:38 Ngài chhâi ngì-teû hi sû-kot m̀-he ngì-teû kâng ke thièn-thi; phe̍t-ngìn yû nú-li̍t, ngì-teû yû hióng-su kì-teû ke nú-li̍t.”
約 4:39 Kiê-lu yû chhin-tô Sat-mâ-li-â-ngìn sin-kho Kì, he yîn-vi ke fu-ngìn-kâ só kien-chṳn ke fa, “kóng Kì chiông ngài só hàng ke sṳ chhiòn-phu kóng pûn ngài tî.”
約 4:40 Chúng-he Sat-mâ-li-â-ngìn khon-tó Yâ-sû, chhiu khiù Kì lâu kì-teû khiung-ha he̍t; chhiu he̍t chhai ke-vi lióng-ngit.
約 4:41 Yí-kîn chhin-tô ngìn yîn-vi Yâ-sû ke fa lòi sin.
約 4:42 Kì-teû chhiu lâu ke fu-ngìn-kâ kóng: “Liá-ha ngài-teû sin, m̀-he yîn-vi ngì kóng ke fa; yîn-vi ngài-teû chhîn-sṳ̂n thâng tho-lî, chhiu tî liá-ke sṳ̍t-chhai he sṳ-kie ke Kiu-chú.”