《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 chông_04 Pûn Ńg-chhiên Ngìn Sṳ̍t-páu

6:30 Sṳ́-thù to-chón-lòi chhîn-chhiu Yâ-sû, chhiu chiông kì-teû yit-chhiet só hàng ke, chhiòn-phu po pûn Kì tî.

6:31 Yâ-sû lâu kì-teû kóng : “Ngì-teû thèn Ngài lòi hi phiên-phit ke thi-fông hiû-sit yit-ha.” Yîn-vi lòi-lòi hi-hi ke ngìn chhin tô, Yâ-sû lâu mùn-thù mò-hàn to mò sṳ̀-kiên hó sṳ̍t-fan.

6:32 Kì-teû chhiu chhô-sòn chhut-fat, tiâm-tiâm hi phiên-phit ke thi-fông.

6:33 Chung-ngìn khon-tó Kì-teû lì-khôi, ngiàm-sṳ̀ ngin-tó Kì-teû, chhiu chhiùng kok-sàng chhut-lòi, siông-châng kón-hi, pí Yâ-sû lâu mùn-thù siên to ke thi-fông.

6:34 Yâ-sû khon-tó yit thai-khiùn ngìn, chhiu lìn-mén kì-teû, yîn-vi kì-teû chhiong mò ngìn khon-ku ke yòng-khiùn; chhiu lòi kóng chhin-tô tho-lî pûn kì-teû thâng.

6:35 Lìm-am-é ke sṳ̀, Kiâ mùn-thù lòi kien Kì, kóng : “Liá-ke só-chhai he khóng-yâ;

6:36 chhiáng ham chung-ngìn lì-khôi, sṳ́ kì-teû hi fu-khiun thi-fông mâi teû tûng-sî lòi sṳ̍t.”

6:37 Chúng-he Kì en kì-teû kóng : “Ngì-teû sung tûng-sî pûn kì-teû sṳ̍t.” Mùn-thù chhiu lâu Kì kóng : “Ngì oi ngài-teû yung lióng-pak-chak ngiùn-chhièn hi mâi piáng-è lòi pûn kì-teû sṳ̍t mâ?”

6:38 Yâ-sû mun kì-teû kóng : “Ngì-teû hi chhìm-khon-é, lûng-chúng yû kí-tô piáng-è?” Mùn-thù khon-liáu, chhiu to-chón lòi kóng : “Ńg-chak piáng, lâu lióng-mî ǹg.”

6:39 Yâ-sû fûn-fu Kiâ mùn-thù hêm chung-ngìn fûn-khôi chhô chhai chhó-phiàng-táng.

6:40 Chung-ngìn chhiu chhô-hâ-lòi, yû-teû yit-phài yit-pak-sà, yû-teû ńg-sṳ̍p-sà.

6:41 Yâ-sû nâ-hí ke ńg-chak piáng lâu lióng-mî ǹg, ngo-theù mong-thiên, kám-chhia Song-chú, yèn-heu yu pak-khôi ke-teû piáng, kâu pûn mùn-thù, mùn-thù chhiu chai pûn pûn chung-ngìn; chhiong án-ngiòng, Kì ya chiông ke lióng-mî ǹg-è pûn pûn chung-ngìn.

6:42 Chung-ngìn chhiòn-phu sṳ̍t-to páu.

6:43 Mùn-thù chiông só chhûn ke piáng-sui-é lâu ǹg-súi-é ngiâm-hí-lòi, chông-mân sṳ̍p-ngi-chak làm-è.

6:44 Sṳ̍t ke-teû piáng-è ke ngìn yû ńg-chhiên-sà.