《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-chông_2 Yâ-sû Hàng Súi-mien

約 6:16 To lìm-am lé, Kiâ mùn-thù lòi-to hói-piên;
約 6:17 chhiu sông-sòn oi ko-hói to Kâ-pak-nùng. Ke-sṳ̀ thiên yí-kîn am lé, Yâ-sû ya hàn-màng lòi-to kì-teû ke-vi.
約 6:18 Hói-long chhiu chhiam-thai,yîn-vi khòng-fûng thai-chok.
約 6:19 Só-yî mùn-thù yeù-chióng yû sṳ̍p-lî pat-lî lé, chhiu khon-tó Yâ-sû hàng chhai hói-mien hiong sòn hàng-ko-lòi; kì-teû chhiu chho̍k-kiâng.
約 6:20 Yâ-sû lâu kì-teû kóng: “He Ngài; mo̍k Kiâng.”
約 6:21 Kì-teû chhiu fôn-fôn-hí-hí chiap-na̍p Kì sông-sòn, sòn chit-sṳ̀ chhiu-to kì-teû só oi hi ke só-chhai.