《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 chông_7, Lun Chióng-sóng

10:40 “Chiap-thai ngì-teû ke, chhiu he chiap-thai Ngài, chiap-thai Ngài, chhiu-he chiap-thai ke chhâi-khién Ngài lòi ke ngìn.
10:41 Yîn-vi meû-ngìn he Song-ti ke sṳ́-chá chhiu chiap-thai Kì ke, thin-chho̍k voi tet-tó oi sóng pûn sṳ́-chá khiung-yong ke chióng-sóng; yîn-vi meû-ngìn he ngi-ngìn chhiu chiap-thai Kì ke, yit-thin voi tet-tó oi sóng pûn ngi-ngìn khiung-yong ke chióng-sóng.
10:42 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng,put-lun má-ngìn vi-chho̍k mùn-thù ke miàng, chhiu son nâ yit-pî lâng-súi pûn chui mì-se ke yit-sà lòi lîm, liá-ke ngìn yit-thin m̀-voi sṳt-lo̍k kì-ke chióng-sóng.”