《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 11 chông_02, M̀-sin ke Sàng

11:20 Ke-sṳ̀, Yâ-sû khôi-sṳ́ chit-phi ke-teû khon-ko Kì hàng sṳ̀n-chiak ke sàng-sṳ, yîn-vi kì-teû mò fí-kói, Kì kóng :
11:21 “Kô-lâ-sin â, ngì fái lé ! Pak-soi-thai â,ngì chhám lé! Yîn-vi chhai ngì-teû tông-chûng só hàng ke sṳ̀n-chiak, ká-sṳ́ he hàng chhai Thai-ngì lâu Sî-tun, kì-teû yit-thin chok mà-sâm, ve fó-fôi chhai theù-táng lòi peú-sṳ fí-kói lô !
11:22 Ngài lâu ngì-teû kóng , chhai sṳ́m-phan ke ngit, Thai-ngì lâu Sî-tun só su ke chit-fa̍t voi pí ngì-teû só su ke hàn-kha khiâng.
11:23 Na-he ngì, Kâ-pak-nùng â! Ngì sióng oi kô-kô chhai sông mâ? Ngì yit-thin tiet-lo̍k thi-ngiu̍k hi ! Yîn-vi Ngài chhai ngì tông-chûng só hàng ke sṳ̀n-chiak, ká-sṳ́ chhai Só-tô- mâ yû hàng liá-ke, kì kîm-pû-ngit yit-thin hàn chhôi.
11:24 Só-yî, Ngài lâu ngì-teû kóng , chhai sṳ́m-phan ke ngit, Só-tô- mâ só su ke chit-fa̍t voi pí ngì só su ke hàn-kha khiâng.”