《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-chông_6, Yî-hó Lióng-ke Pûn kúi Fu-sṳ̂n ke Ngìn

8:28 Yâ-sû ngi̍p to fù tui-mien Kâ-thai-lâ ke thi-fông, yû pûn kúi fu-sṳ̂n ke lióng ke ngìn, tui chúng-phû chhut-lòi chhìm-tó Kì, yîn-vi kúi chhin ok, chhṳt-to mò ngìn kám kîn-ko liá thiàu lu.
8:29 Kì-teû khon-tó Yâ-sû chhiu hêm kón: “Song- ti ke Chṳ́ â, Ngì cho mak-ke oi kôn-sa̍p ngài-teû nò? Sṳ̀-heu màng to, Ngì he oi siên lòi liá-vi châu-tha̍p ngài-teû mâ?”
8:30 Lì kì-teû hó-yén yû yit-khiùn chû-è chhai ke-vi sṳ̍t tûng-sî.
8:31 Kúi chhiu khiù Kì kóng : “Ngì ká-sṳ́ kiuk ngài-teû chhut-hi, chhiu sṳ́ ngài-teû ngi̍p-hi liá-khiùn chû-è tî-poi.”
8:32 Yâ-sû lâu kì-teû kóng : “Ngì- teû hi â.” Kúi chhiu chhut-lòi, ngi̍p-hi chû-è tî-poi. Khon-ha! Ke-khiùn chû-é chhong-hâ pên-kông, fân lo̍k fù tî-poi, chhiòn-phu chim-sí.
8:33 Chóng chû-é ke ngìn chhiu ngi̍p-hi sàng-tú, chiông liá-teû sṳ lâu pûn kúi fu-sṳ̂n ke ngìn só kîn-ko ke sṳ, tui thai-kâ po-ko.
8:34 Khon-hâ! Chhiòn-sàng ke ngìn chhiu chhut-lòi kien Yâ-sû! Kì-teû kien-tó Kì, chhiu khiù Kì lì-khôi kì-teû ke thi-fông.