《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 chông_4, Phai-é ke Pí-yi

13:24 Yâ-sû yu tui kì-teû kóng yit-ke pí-yi. Kì kóng : “Thiên-koet khó-pí yû ngìn ve hó ma̍k-chúng chhai thièn-hong.
13:25 Yû yit am-pû, kì-teû soi-muk ke sṳ̀, tui-thi̍t chhiu to lòi, ve phai-é chhai ma̍k-é chûng-kiên, chhiu cheú-thet.
13:26 To ma̍k-é tá-chhon ke sṳ̀,phai-é ya thai hí-lòi.
13:27 Thièn-chú ke phu̍k-ngìn lòi lâu kì kóng : ‘ Theù-kâ, ngì chhièn m̀ he ve hó ma̍k-chúng lo̍k chhai ngì-ke thièn mâ? Ngióng-pân yû phai-é nò?’
13:28 Thièn-chú lâu kì kóng : ‘Liá he thi̍t-ngìn só cho ke.’ Phu̍k-ngìn chhiu mun kì kóng : ‘Ngì oi ngài-teû hi chiông phai-é pâng-thet mâ?’
13:29 Kì chhiu en kóng : ‘M̀-sṳ́; kiâng-pha ngì-teû chhai pâng phai-é ke sṳ̀,ya chiông ma̍k-é pâng-thet.
13:30 Yù chhai ma̍k-é thùng phai-é khiung-ha sên-chóng chhṳ̍t-to sû-kot ke sṳ̀, ngài voi fûn-fu sû-kot ke kûng-ngìn,siên chiông liá-teû phai-é pâng-chhut-lòi, khún-tén lòi seû-thet, yèn-heu chang kot ma̍k-é, sû-ngi̍p ngài-ke chhông-khu.’”